Felhívás megnevezése: EFOP-3.4.6-VEKOP-17 Intézményi irányítás fejlesztése a felsőoktatásban

Projekt címe: Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban

Projekt azonosító száma: EFOP-3.4.6.-VEKOP-17-2017-00002

Kedvezményezett: Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Konzorciumi partner:

-          Szent István Egyetem

-          Budapesti Corvinus Egyetem

-          Pannon Egyetem

-          Soproni Egyetem

-          Budapesti Gazdasági Egyetem

-          Széchenyi István Egyetem

-          Óbudai Egyetem

-          Miskolci Egyetem

-          Eszterházy Károly Egyetem

-          Neumann János Egyetem

-          Testnevelési Egyetem

-          Kaposvári Egyetem

-          Dunaújvárosi Egyetem

-          Állatorvostudományi Egyetem

-          NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

Támogatás összege: 3 983 494 662 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 14.760.522 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.09.01.-2019.06.30.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

Projekt összefoglalása: A felhívás átfogó célja a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdításának támogatása, a felsőoktatási intézmények irányításának, képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése valamint ezt támogató, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztésének illetve bevezetésének támogatása.

Részcélok:

 1. Intézményi irányítás hatékonyságának növelése
 2. Felsőoktatási intézmények képzés- és kutatásszervezési képességeinek fejlesztése
 3. Intézményi szintre alkalmazott egységes beavatkozások biztosítása az intézményi és irányítási folyamatok újraszervezésével
 4. Egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszerek fejlesztése: továbbfejlesztés, adaptálás, bevezetése
 5. A felsőoktatás képzési, kutatási, harmadik missziós tevékenységének fejlesztése
 6. A felsőoktatási intézményrendszer komplex teljesítményelvű szervezeti megújításának támogatása
 7. A külső érdekeltségi kör intézmény irányításában való közreműködésének biztosítása
 8. A feladat- és teljesítményalapú finanszírozási rendszer működtetésének támogatása
 9. IKT kompetencia növelése a hallgatók körében;
 10. Felsőoktatási elemző-kutató utánpótlást biztosítása az érintett intézményekben.

A PROJEKT CÉLJAINAK MEGHATÁROZÁSA

A projekt átfogó céljai a projekt hatókörébe tartozó állami felsőoktatási intézményeknél:

 • A konzorciumi tagoknál az Európai Unió felsőoktatás korszerűsítését célzó ütemtervével, a Fokozatváltás a felsőoktatásban stratégiával, valamint a további hazai stratégiákkal és jogszabályokkal összhangban egységes, egymással integrált intézményirányításai, gazdálkodási, teljesítménymérési, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok és ezeket támogató informatikai rendszerek bevezetésével a konzorciumi tag intézmények irányítása hatékonyságának, valamint képzés és kutatásszervezési képességeinek javítása.
 • A konzorciumi tagoknál a vonatkozó jogszabályi előírások mentén a teljesítmény szerint differenciált állami felsőoktatási finanszírozási rendszer megvalósításához és működtetéséhez szükséges egységes szervezeti, folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése
 • Az intézmények hallgatók számára releváns működési és irányítási folyamatainak, az intézményirányítási rendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori program megtervezése és végrehajtása a felsőoktatási hallgatói sikeresség intézményi előmozdítása, valamint a hallgatók felsőoktatásban való bennmaradásának támogatása érdekében.
 • A kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási rendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési program megtervezése és végrehajtása a K+F+I szakemberek K+F+I projektek sikeres lebonyolítására történő felkészítése és ezen keresztül a kutatók megtartása, illetve utánpótlásuk biztosítása érdekében.

A projekt végrehajtásától várt fő eredmények:

 • A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, egymással integrált, korszerű és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat működtetnek.
 • A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények egységes, és a megfogalmazott célokat, részcélokat szolgáló gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment, tanulmányi adminisztrációs és üzemeltetési szabályzatok szerint működnek
 • A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények a megfogalmazott célok, részcélok teljesítését szolgáló, egységes alapokon és megoldásokon nyugvó, integrált intézményirányítási szakrendszereket használnak az egységes folyamataik támogatására
  • A konzorciumi tag felsőoktatási intézmények az intézményirányítási szakrendszerek hallgatói funkciói használatának, valamint az ehhez szükséges digitális írástudási készségeknek és ismereteknek az elsajátítását támogató hallgatói képzési és mentori programot működtetnek a hallgatói IKT kompetenciák fejlesztése érdekében
  • A konzorciumvezető ELTE a kutatási programok előkészítéséhez, lebonyolításához, kutatási bevételek, kiadások és kutatási eredmények nyilvántartásához kapcsolódó folyamatok, valamint a bevezetni kívánt egységes intézményirányítási szakrendszerek ezeket támogató funkciói használatának elsajátítását biztosító kutatói továbbképzési programot indít és működtet

A projekt célkitűzéseire, részcéljaira, valamint várt fő eredményeire tekintettel a projekt hosszú távon várhatóan az alábbi hasznokkal fog járni:

 • A felsőoktatási intézményeken belüli irányítás és finanszírozás javulása
 • Fenntartói irányítás és finanszírozás javulása
 • Intézmények működésének, gazdálkodásának stabilizálódása
 • Munkaerő-piaci követelményekhez jobban igazodni képes felsőoktatási rendszer
 • Profiltisztítás és specializáció
 • Mukaerő-piaci kompetenciák szintjének emelkedése a felsőoktatási hallgatók körében
 • Felsőfokúnak megfelelő szintű oktatásban való részvétel növekedése
 • Piaci forrásbevonó képesség javulása
 • Stabil és fenntartható kutatói bázis kiépítése
 • A kutatást, a technológiai fejlődést és az innovációt ösztönző környezet
 • Legjobb oktatók és kutatók vonzása, illetve megtartása

 

Június 30-án zárul a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló, “Intézményirányítást támogató rendszerek fejlesztése a felsőoktatásban” című, csaknem 4 milliárd forint költségvetésű EU-projekt, amelynek keretében 15 hazai egyetemen vezettek be egységes intézmény-irányítási, teljesítménymérési és adminisztrációs informatikai rendszereket.

A projekt keretében 15 magyarországi egyetemen vezettek be egységes, integrált informatikai rendszereket az intézményirányítási, gazdagazdálkodási, kontrolling, HR és tanulmányi adminisztrációs folyamatok kezelésére, a hozzájuk tartozó folyamatirányítási és informatikai feltételek megteremtése mellett. Megteremtették a felsőoktatási intézményekben az oktatók, kutatók teljesítményértékeléséhez szükséges szervezeti és informatikai feltételeket is. A konzorciumban részt vevő egyetemeken egységesítették a gazdálkodási, kontrolling, humán erőforrás menedzsment és tanulmányi adminisztrációs folyamatokat. Az új rendszerek felépítéséről, használatáról képzési és mentorprogramokat szerveztek az egyetemek funkcionális ágazataiban (pénzügy, HR, kontrolling) dolgozók számára, ezen túl számos egyetemi dolgozó vett részt a kutatási folyamatok lebonyolítását, a kutatási projektek bevételeit, kiadásait és eredményeit nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos képzésen.

A projektnek köszönhetően hatékonyabbá válhat az intézményirányítás, stabilizálódhat az intézmények gazdálkodása és növekedhet képzési, kutatási és innovációs potenciáljuk is. Közvetett hatásként jelentkezik, hogy a felsőoktatási rendszer jobban igazodik majd a munkaerőpiac igényeihez, több támogatást tud majd bevonni piaci forrásokból illetve erősödhetnek az egyetemi hallgatók munkaerő-piaci kompetenciái.

 A projektkonzorcium vezetője az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, tagjai az Állatorvostudományi Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem, a Dunaújvárosi Egyetem, az Eszterházy Károly Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a Miskolci Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Neumann János Egyetem, a Pannon Egyetem, a Soproni Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, a Szent István Egyetem és a Testnevelési Egyetem, valamint az informatikai eszközök elhelyezését és üzemeltetését biztosító Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt.