ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban GDPR) alapján a Neumann János Egyetem tájékoztatja az érintettet a felsőoktatási intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok kezeléséről.

1. Mire használjuk az Ön adatait? 
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 3. melléklet I/A. pontjának megfelelően az Egyetem rendeltetésszerű működésének, az alkalmazotti jogok gyakorlásának és kötelezettségeinek teljesítésének, a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetésének biztosítására.

2. Mely adatait fogjuk kezelni?
Lásd e tájékoztató végén az Nftv. 3. mellékletét

3. Milyen alapon kezeljük az Ön adatait? 
a. Mert Ön ehhez hozzájárult
b. Mert az Ön által kötött szerződés teljesítéséhez ez elengedhetetlenül szükséges
c. Mert az Egyetem jogos érdeke így kívánja
d. Mert jogszabály kötelezi az Egyetemet az Ön adatainak a kezelésére (Nftv. 3. Melléklete)

4. Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő: 
Neumann János Egyetem
székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

képviseli: Dr. habil. Fülöp Tamás rektor, Maráz Vince kancellári jogkörben eljáró pénzügyi igazgató

Adatfeldolgozó: 
SDA Informatika Zrt.
Székhelye: 1111 Budapest Budafoki út 59.
Cégjegyzékszám: 01-10-140314
Képviselő: Fehér István

5. Meddig kezeljük az Ön adatait? 
A mindenkor hatályos jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően, azzal azonban, hogy az Egyetem Iratkezelési Szabályzata értelmében egyes adattípusok nem selejtezhetőek.

6. Az Önt megillető jogosultságok (részletes kifejtését a jelen tájékoztató melléklete tartalmazza):
1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog - Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes adatainak kezeléséről;
2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga - Ön bármikor hozzáférhet az általunk kezelt személyes adataihoz;
3. kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) és az adatkezelés korlátozásához való jog - ha pontatlanul kezeljük az adatait, kérjük, jelezze, és azt javítjuk, töröljük stb.
4. tájékoztatás címzettek személyéről - kötelesek vagyunk Önt tájékoztatni arról is, ha továbbítottuk valakinek az Ön adatait; 
5. adathordozhatósághoz való jog (csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén) – amennyiben szüksége van rá, átadjuk az Ön részére személyes adatait;
6. tiltakozáshoz való jog - Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen; 
7. automatizált döntéshozatal esetén - az a jog, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya. Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel;
8. a jogorvoslathoz való jog - jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

7. Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?
a) Az Egyetem adatvédelmi tisztviselőjéhez 

 A Neumann János Egyetem adatvédelmi tisztviselője: 

Neumann János Egyetem 

Jogi és Igazgatási Igazgatóság, Jogi és Igazgatási Iroda vezetője
Email: jogiigazgatóság@uni-neumann.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1363 Budapest, Pf.:9.

Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

b) Bírósághoz 
Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

MELLÉKLET

 

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek részletes ismertetése

Az adatkezeléssel érintett (a továbbiakban érintett) adatkezeléssel összefüggő jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismerete azért fontos, mert az adatkezelő személyes adatokat kezel. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami alapján az érintett azonosítható. Így személyes adat nem csak az érintett neve, azonosító jele, hanem akár a fizikai, mentális stb. azonosságára jellemző ismeret is.

Személyes adat: GDPR 4. cikk, 1. pont: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A GDPR III. fejezetében (érintettek jogai) meghatározott rendelkezések és feltételek szerint az érintettet megilleti:

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 1. személyes adataihoz való hozzáférését,
 2. személyes adatainak helyesbítését,
 3. személyes adatainak törlését,
 4. az adott adatkezelés korlátozását,
 5. személyes adatainak hordozhatóságát,
 6. továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen
 7. automatizált döntéshozatal esetén az érintetettnek az a joga, hogy ne terjedjen ki rá a döntés hatálya,
 8. jogorvoslathoz való jog: az érintett a jogainak megsértése esetén az adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Ön rendelkezésére bocsátani. Felhívom figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján Ön egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Ön személyes adatait, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta az Ön személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Ön személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR rendelet 17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Önt jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Ön ezen joga alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, és egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 A személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatai kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog 

Ön, mint érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Ez a rendelkezés nem alkalmazandó, ha:
a) Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
c) az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az adatkezelő köteles biztosítani Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

Jogorvoslat igénybevétele (vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek)

Adatvédelmi tisztviselő (Infotv. 25/M. § (1) bekezdése, GDPR IV. fejezet 4. szakasz 39. cikk alapján) feladatai

Az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzi a GDPR-nak, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.

A Neumann János Egyetem adatkezelőjének elérhetősége: Neumann János Egyetem Jogi Igazgatóság, Jogi és Igazgatási Iroda 6000 Kecskemét Izsáki út 5.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető vizsgálatokról: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban Hatóság) bejelentéssel bárki (tehát nem csak Ön) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Fontos, hogy a bejelentés ne legyen névtelen, különben a Hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja a bejelentést. A további elutasítási indokokat az Infotv. 53. § (2) bekezdése tartalmazza.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Honlap: www.naih.hu
Tel.: +36-1-391-1400

Bírósági jogérvényesítés: Ön a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mivel minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR-ban rögzített jogait. A pert az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Magyarországon a pert - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Az érintett a perben kártérítést/sérelemdíjat követelhet az adatkezelőtől.

A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

Nftv. 3. melléklet I/A.:

I. A felsőoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

I/A. Az alkalmazottak adatai
1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a)  családi és utónév, nem, születési családi és utónév, születési hely és idő, anyja születési családi és utóneve, állampolgárság, oktatási azonosító szám, személyazonosító okmány száma, adóazonosító jele;
b)  lakóhely, tartózkodási hely, értesítési cím;
c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:
ca) a munkáltató - több esetén valamennyi munkáltató - megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,
cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,
cc) munkában töltött idő, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok,
cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,
ce) munkakör, vezetői megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történő megbízás, munkavégzésre irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,
cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelő tartozás és annak jogosultja,
cg) szabadság, kiadott szabadság,
ch) az alkalmazott részére történő kifizetések és azok jogcímei,
ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,
cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,
ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, művészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minőségben történő részvételre vonatkozó adatok,
cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat,
cm) a felsőoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történő foglalkoztatás - a gazdasági tanács elnöke és tagja - esetén a 25. § (4) bekezdésében előírt feltétel igazolására vonatkozó adatok;
d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;
e) habilitációs eljárás eredménye;
f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.
g)  a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kikerülés időpontja és oka.

2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsőoktatási intézmény a személyes és különleges adatokat csak a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelő mértékben, célhoz kötötten kezelheti.

3. Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás megszűnésétől számított öt év

4.  Az adattovábbítás feltételei

Az 1. pontban felsorolt adatok - az 1. cm) pont szerinti adatok kivételével - továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás kifizetőhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges; a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szervnek minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a felsőoktatási információs rendszer kezelhet; a MAB-nak minden olyan adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsőoktatási intézmény működéséhez szükséges feltételek meglétét; a bíróságnak, rendőrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenőrzésére jogosultaknak a foglalkoztatással összefüggő adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói véleményezése eredményeit a felsőoktatási intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára az intézményi szabályzatban meghatározott módon; valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsőoktatási intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezőnek az Avtv2. 26. § (2) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok.

5. A gazdasági tanács tagja esetén a cm) pontban foglaltak igazolására, az adatkezelés rendjére a 25. § (5)-(8) bekezdést kell megfelelően alkalmazni.