Köszöntöm Önöket Egyetemünk Honlapján!
 

A kecskeméti székhelyű Neumann János Egyetem a magyar felsőoktatás egyik fiatal intézménye, jóllehet jogelőd intézményei – a Kecskeméti Főiskola karai – komoly múltra és szép hagyományokra tekinthetnek vissza. A Neumann János Egyetem 2016 és 2020 között mélyreható átalakulásokon ment keresztül, és az intézményfejlesztési tervben megfogalmazott célkitűzések jelentős részét eredményesen teljesítette. Felsőoktatási intézményünk 2016-ban a Kecskeméti Főiskola és a Szolnoki Főiskola integrációjával alkalmazott tudományok egyetemmé vált, majd 2018-ban új, Gazdaságtudományi Karral bővült. 2019-ben elkészült a 21. századi oktatási körülményeket biztosító új kecskeméti Campus épület. 2020-ban a Neumann János Egyetem elsők között kapcsolódott be a felsőoktatási fenntartói modellváltás folyamatába. 2020. május 19-én megszületett az a törvény, amelynek értelmében a Neumann János Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása átadásra kerül „A Neumann János Egyetemért Alapítvány” részére, és a jogszabálynak megfelelően 2020. augusztus 1-jével az intézmény államilag elismert, közhasznú, az államháztartáson kívüli szabályrendszerben működő, nem állami (magán) felsőoktatási intézménnyé alakult át.

Felsőoktatási intézményünk jelenleg 3 karral, összetett képzési portfólióval rendelkezik, felsőoktatási tevékenységünket és a hozzá kapcsolódó gyakorlati képzéseinket több telephelyen folytatjuk, akadémiai szervezeti egységeink pedig számos tudományterületet gondoznak. Egyetemünk, közel négyezer hallgatójával, a műszaki, informatikai, gazdaságtudományi, agrártudományi területeken kínált képzéseivel, illetve kutatási és innovációs teljesítményével, a duális képzések terén elért példaadó eredményeivel, kiterjedt vállalati és intézményi kapcsolatrendszerével a térség meghatározó felsőoktatási intézményévé vált.

Egyetemünk célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes, széles bázison nyugvó képzési portfólióval, kutatási potenciállal és infrastruktúrával legyen képes bekapcsolódni az Európai Felsőoktatási Térség vérkeringésébe, ahol a duális képzés hazai bázisaként vonzó lehetőségeket kínál a gyakorlat-orientált képzés iránt érdeklődő partnereknek. Folyamatosan gazdagodó képzési és kutatási tevékenységünk megalapozhatja a fejlődő tudományos tudásközpontok, kutatóműhelyek köré épülő mesterszakok jövőjét, hosszabb távon pedig bázisa lehet egy multidiszciplináris doktori iskolának is, hogy intézményünk képessé váljon a klasszikus értelemben vett egyetemi rang elérésére.

Egyetemünk rektoraként felelősséget vállaltam az intézmény szakszerű és törvényes működésért, az akadémiai terület, a felsőoktatási, tudományos-kutatási és innovációs tevékenység fejlesztéséért. Feladatomnak tekintem a megfelelő munkafeltételek, a magas színvonalú oktatási és kutatási tevékenységet támogató munkakörülmények, valamint a hallgatók munkáját segítő modern tanulási és módszertani környezet megteremtését. Kiemelt jelentőséget tulajdonítok annak, hogy hiteles, megbízható és vonzó partnerei legyünk a bennünket választó hallgatóknak, a velünk együttműködő intézményeknek és vállalatoknak. Munkánk során fontosnak tartom az esélyegyenlőség, a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás elveinek érvényre juttatását. Az Egyetem rektoraként feladataimat az akadémiai és kancellári szervezeti egységek munkatársaival, a hallgatókkal – azaz valamennyi egyetemi polgárral – korrekt együttműködésre alapozottan, a kari és szervezeti autonómia, illetve célkitűzések figyelembevételével, az intézmény fejlődésének, a minőség és kiválóság szempontjainak szem előtt tartásával kívánom ellátni.

A Neumann János Egyetem fejlesztésével kapcsolatos stratégiai célkitűzéseimben hangsúlyos szerepet kapott az intézmény versenyképességének, népszerűségének, hatékonyabb működésének és kiválóságának növelése. Céljaim között szerepel a vonzáskörzet meghatározó nagyvállalatainak igényeihez igazított képzésfejlesztés, a KKV-k gazdasági versenyképességének elősegítése, az Egyetem K+F+I teljesítményének bővítése, valamint a modern módszertani alapokra épülő, kompetencia- és értékalapú felsőoktatási tevékenység, továbbá a társadalmi és kulturális tőke lokális igényekre és nemzeti értékekre alapozott erősítésében, a társadalom- és térségfejlesztésben vállalt komplex intézményi szerepkör kialakítása.

Hallgatóinknak – életük e meghatározó szakaszában – tartalmas, eredményes, vidám, de felelősségteljes egyetemi éveket kívánok, és remélem, hogy tanulmányaik során nemcsak a tudás megszerzésének örömét, a tudományok és a kutatómunka szépségét, oktatóink, munkatársaink elkötelezettségét, hanem a kecskeméti felsőoktatás közösségépítő erejét is megtapasztalhatják!Dr. habil. Fülöp Tamás PhD
rektor

Iroda: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5. 
Rektori Kabinet
E-mail: rektor@nje.hu  
Telefon: +36 76 501 965