A Neumann János Egyetem kutatás-fejlesztési-innovációs tevékenységével, tudományos teljesítményével a régió egyik tudományos központja is. Az intézmény a karok által gondozott tudományterületek (természettudományok, műszaki tudományok, agrártudományok, gazdaságtudományok, társadalomtudományok) sokszínűsége, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere, a tudományos minősítéssel rendelkező oktatók és kutatók magas aránya, illetve tudományos-kutatási teljesítménye révén meghatározó szereplője a szakmai-tudományos közéletnek.

A felsőoktatási intézmény stratégiai célkitűzései között szerepel a magas szintű, egységes szempontokat tükröző, tervszerű és szisztematikus tudományos tevékenység folytatása. Tudományos stratégiánk alapértékeit áthatják a gyakorlatorientáltság, az alkalmazhatóság, a társadalmi felelősségvállalás, a fenntarthatóság szempontjai, s abban kiemelt szerepet kap a technológiai és tudástranszfer folyamatok támogatása, a nemzetköziesítés, a külső partnerekkel való együttműködés, valamint a tudományos-kutatási eredmények társadalmasítása. A folyamatosan gazdagodó képzési, kutatási és tudományos tevékenység pedig hosszabb távon megalapozhatja a fejlődő tudományos tudásközpontok köré épülő mesterszakok jövőjét, amely a jövőben bázisa lehet egy multidiszciplináris doktori iskolának, és így intézményünk képessé válhat arra, hogy klasszikus értelemben vett egyetemmé váljon.

Az alkalmazott tudományok egyetemének kutatási és tudományos tevékenységét a korábbi években kialakított műhelyek, a kiemelt (stratégiai) kutatási témák, valamint a következő időszakban várható nagyobb volumenű kutatási együttműködések határozzák meg, elsősorban az EU társfinanszírozású pályázati lehetőségek kihasználásával.

Az alkalmazott tudományok egyetem K+F+I tevékenysége elsősorban a gyakorlatorientált képzési kínálathoz kapcsolódik, az e téren elért eredményeket több nemzetközi projektben való részvétel, sikeres versenyszereplés és találmány is tükrözi.

Találmányok

  • A Kertészeti és Vidékfejlesztési Karon kidolgozott váz nélküli fóliás korai termesztési eljárást országosan mintegy 3000 hektáros felületen hasznosítják. A nemzetközi együttműködésben fejlesztett számítógépes szőlő növényvédelmi előrejelző program pedig ma már több európai országon kívül Ausztráliában és Kanadában is ismert. 
  • A GAMF Karon a gépészeti tudományok terén – a sorjázás rugalmasságának és termelékenységének javítására – már 4 magyar szabadalom született.

Az Egyetem a tudományos eredmények közvetlen gazdasági hasznosulását, a felsőoktatási intézmény és gazdasági környezete közötti minél szorosabb együttműködés kialakítását, a tudományos eredmények széles körű megismertetését kiemelt célnak tekinti. Intézményünkben jelenleg is számos olyan kutatási program folyik, amelyek cégek, vállalkozások konkrét fejlesztési igényei alapján kezdődtek meg. 

Az intézmény tudományos közélete, a gondozott tudományágaknak megfelelően gazdag és sokrétű. Mind a három karon (GAMF, GTK, KVK) tudományos műhelyek működnek, amelyek a szakterületüknek megfelelő témakörökben változatos kutatási programokon dolgoznak.

Egyetemünk kiemelt jelentőséget tulajdonít a kutatói utánpótlás, a hallgatói tehetséggondozás ügyének. Ösztönzi és támogatja az oktatók tudományos fokozatszerzését, illetve a hallgatók tudományos tevékenységét, amihez a keretet a Tudományos és Művészeti Diákkörök, a szakkollégium, és a mentori hálózat adják.

Az oktatási és a K+F+I együttműködések mellett egyetemünk jelentős szerepet vállal a tudományos eredmények népszerűsítésében, a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok ápolásában. E célt szolgálják az egyetem tudományos konferenciái, tudományos-ismeretterjesztő, kulturális rendezvényei, tudományos folyóiratai.

A tudományos eredmények közvetítését, redisztribúcióját és disszeminációját segítik elő a tudomány ünnepéhez kapcsolódó konferenciák, a szélesebb közvélemény körében is nagy népszerűségnek örvendő Kutatók Éjszakájának és Múzeumok Éjszakájának programjai, a nyílt napok rendezvényei, a tudományos ismeretterjesztő előadások, kiállítások. Az egyetemi karok számottevő tradíciókkal rendelkeznek a tudományszervezés, a legújabb tudományos eredmények közvetítése terén, szakmai célkitűzéseikben és munkatervükben hangsúlyos szerepet kapnak a szakmai továbbképzések, szimpóziumok, tréningek is. E rendezvények nemcsak az egyetem társadalmi beágyazódásának elmélyítését, de a tudománynépszerűsítést, a hallgatói utánpótlás céljait is szolgálják.

Közel két évtizedes hagyományokkal rendelkezik a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz kapcsolódóan megrendezésre kerülő, interdiszciplináris és nemzetközi AGTECO konferencia, ahol a vendég előadók mellett intézményünk oktatói, kutatói is számot adhatnak – idegen nyelven is – legújabb kutatási eredményeikről.

A tudományos és kutatói teljesítmények szerves részét képezik a karokon folytatott oktató és kutatómunkának, munkatársaink hazai és nemzetközi tudományos-szakmai szervezetek munkájában vesznek részt, projektekben működnek közre, és publikációikkal is jelen vannak a tudományos közéletben (MTMT adatbázis).

A tudományos, kutatási eredmények széleskörű publikációját, a kutatók és kutatóműhelyek közötti szakmai diskurzust az egyetem tudományos folyóirata, a Gradus online folyóirat is támogatja a GAMF Műszaki és Informatikai Kar gondozásában.

Az elmúlt évek során több uniós pályázat és beruházás megvalósításával sikerült jelentős eredményeket elérni a K+F+I infrastruktúra fejlesztése terén. A GAMF és a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar külső megrendelések számára nyújtott szolgáltatásokra képes, modern laboratóriumokkal, tanműhelyekkel rendelkezik. Az egyetem saját és uniós forrásból is jelentős összegeket fordít eszközök és berendezések beszerzésére, amelyek a kutatás szolgálatában is állnak.

A tudományos és K+F+I tevékenység támogatásában meghatározó feladatot lát el az egyetemi Könyvtár és Információs Központ. A központi és kari szakkönyvtárakban a korszerű szakirodalom mellett hazai és nemzetközi folyóiratok, adatbázisok szolgálják az oktatási és kutatási tevékenységet.

Az elkövetkezendő időszakban is kiemelt szerepet kap az egyetemi infrastruktúrafejlesztésben a tudományos kutatómunka feltételeinek javítása. Ebben jelent várhatóan számottevő előrelépést az egyetem RRF pályázata. A projekt célja a Neumann János Egyetemen felsőfokú képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése, valamint digitalizációs fejlesztése és nemzetközi kapcsolatainak megerősítése, mely átível az egyetem mindhárom karán. 
A konzorciumi együttműködés keretében megvalósuló Megújuló Energiák Nemzeti Laboratórium pályázat célja pedig, hogy közel 3 év alatt kiépítsük a kislábnyomú energiatechnológiák, különösen a H2 tárolás, felhasználás tudományos és technológiai, gazdasági, és iparjogvédelmi bázisát, ezzel érdemben hozzájárulva egy fenntartható energiagazdálkodás és vegyipar kiépítéséhez.