Mitől jó egy hely?

Városmarketing és országmárka (Település-és országmarketing)

 

Eladható egy város? 
Érdekel, hogy kik azok, akik megvásárolnak egy–egy települést?
Tudod, hogy Te is megvetted már Kecskemétet? 
Érdekel, hogyan lehet márkázni Magyarországot?
Tudtad, hogy a településmarketing a tőkevonzás legfontosabb eszköze?

Milyen ez a tantárgy?
 • Megismerkedsz a hely (ezen belül a település, a régió és az ország) „eladásával” mint a marketing egy speciális területével, beleértve ennek folyamatát és gazdasági eredményeit, jelentőségét, alapfogalmait, módszereit és az ezekhez kapcsolódó szakkifejezéseket, összefüggéseket. 
 • A hely „eladásának” folyamata, a helyi és megyei önkormányzatok, valamint a mindenkori állam – mint eladó – szerepe. A hely auditálása és értékfeltárása. A vevőkörök meghatározása és a hely piacának szegmentálása. A saját lakosság a beruházók a vendégmunkások és az egyetemisták, valamint végül, de nem utolsó sorban a turisták célcsoportok jelentősége – mint vevők. A (belső, külső, partner és szakmai) imázsformálás és a márkázás kommunikációs módszerei. A hely eladási eredményének értékelése. A településmarketing, a településfejlesztés és a turizmusmarketing elválasztása. A „jó” országok rangsora; az országmarketing gazdasági jelentősége. 

Mit nyújtunk?

Az előadáson meghallgatott ismeretanyag – vizsgamunka formában történő – értelmezése és alkalmazása audiovizuális „okos” példákon: hogyan kell márkázni és eladni egy települést? Ez bizonyítja a helymarketinggel összefüggő feladatok megoldásához szükséges módszerek és technikák megismerését és elsajátítását. A legjobb vizsgamunkákat készítő hallgatók 2023. januárban a Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén adhatják elő vizsgamunkájukat!
 

Tantárgy kódja

N-K-ESZABAN-MIJOEGYH-1-GY01


Szak neve, képzési szintje

minden alapszak 


Oktatás nyelve

magyar


Tantárgyi besorolás

társadalomtudományok


Értékelés

gyakorlati jegy


Heti tanóraszám

előadás + gyakorlat: 0+2
Féléves konzultációs órák száma: 6


Kreditérték

3


A tantárgy tantervi helye

bármelyik félév
 

Munkarend

nappali, levelező


Előtanulmányi feltételek

nincs 


Felelős tanszék

MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ


Tantárgyfelelős

Jenes Barbara (Dr.)
 

A tantárgy oktatói
 • Piskóti István (Prof. Dr.)
 • Papp-Váry Árpád (Dr.)
 • Jenes Barbara (Dr.)

Tantárgyleírás 

(Neptunban közzétéve)

A tárgy oktatásának célja

A hallgatók ismerkedjenek meg a hely (ezen belül a település, a régió és az ország) „eladásával” mint a marketing egy speciális területével, beleértve ennek folyamatát és gazdasági eredményeit, jelentőségét, alapfogalmait, módszereit és az ezekhez kapcsolódó szakkifejezéseket, összefüggéseket.

Az elsajátítandó ismeretanyag

Átfogó ismeretek nyújtása az alábbi témákban és az azokhoz tartozó alkalmazások készség szintű ismeretéhez szükséges módszertan ismertetése: a marketingstratégia értelmezése és szakmai elhelyezése a területek fejlesztésében, életében. Az audit egyes kutatási módszerei és a helyi gazdaság (benne turizmusfejlesztés) marketing támogatásának témája; a helymarketing, mint a települési, regionális és országos szintű tőkevonzási stratégia-alkotás alapja. A hely „eladásának” folyamata, ebben a helyi és megyei önkormányzatok, valamint a mindenkori állam szerepe. A hely auditálása és értékfeltárása. A vevőkörök meghatározása és a hely piacának szegmentálása. A saját lakosság a beruházó és a turisztikai célcsoportok jelentősége. A (belső, külső, partner és szakmai) imázsformálás és a márkázás kommunikációs módszerei. A hely eladási eredményének értékelése. A településmarketing, a településfejlesztés és a turizmusmarketing elválasztása. A „jó” országok rangsora; az országmarketing gazdasági jelentősége. Az előadáson meghallgatott ismeretanyag – vizsgamunka formában történő – értelmezése és alkalmazása audiovizuális „okos” példákon. Ez bizonyítja a helymarketinggel összefüggő feladatok megoldásához szükséges módszerek és technikák megismerését és elsajátítását.

Elsajátítandó szakmai kompetenciák 

(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): 

 • Tudás 
  Ismeri a helymarketing szakterületének műveléséhez szükséges alapvető elveket és módszereket (auditálás, vevői célcsoportok szerinti piacszegmentálás, imázsformálás és –mérés, márkázás, kommunikáció, tőkevonzás). 
 • Képesség
  Fel tudja használni a helymarketing szakterületének műveléséhez szükséges társadalomtudományi elveket és módszereket (értéktár létrehozás, értékauditálás, imázsalkotás, helymárkázás, helymarketing kommunikáció) a szakképesítésének megfelelő munkájában is.
 • Attitűd
  Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a vonatkozó jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
 • Autonómia és felelősség
  Képzettségének megfelelő szakterületén is igyekszik úgy teljesíteni, hogy azzal elősegítse a település, a régió, illetve az ország tőkevonzási képességének erősítését – ami a helyi értékeknek nem csak a hasznosítását, hanem megvédését és hosszútávú fenntartását is célozza.

A számonkérés és értékelés rendszere 

(Neptunban közzétéve)

A félévközi tanulmányi követelmények

A foglalkozásokon a pozitív katalógus alapján pluszpontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati jegy alapját képező vizsgamunka értékelő pontjaiba bele számítanak.

Vizsga/gyakorlati jegy követelmények

Gyakorlati jegy, a félév során gyűjtött pontok alapján, ötfokozatú értékeléssel, a TVSZ-nek megfelelően. A gyakorlati jegy alapja a félévközi elsajátított ismeretek és a tananyag alapján egy – csoportos - vizsgamunka, amely egy szabadon választott, hely (település, régió vagy ország) marketinggel kapcsolatos elemzés, értékelés és konkrét gyakorlati javaslatok megfogalmazása, azok megvalósíthatóságának indoklása és mindezek prezentálása. Önálló, rövid prezentáció készíthető az egyes órákra „Kecskemét, azért jó hely...” címmel, melyben a város kapcsán adaptálja, bemutatja, értékeli a tanult tényezők megjelenését.  Az órai feladatok megoldásában, a vitában való részvétel is elismerésre kerül.


Tanulmányi segédanyagok

Kötelező irodalom, előadásanyagok.


A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)

Kötelező irodalom

 • Piskóti István: Régió és településmarketing – marketingorientált fejlesztés, márkázás (egyetemi tankönyv) 2016. Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-05-9726-5 
 • a kurzus átadott anyagai, segédletei

Ajánlott irodalom

 • Papp-Váry Árpád: Országmárkázás – versenyképes identitás és imázs teremtése (egyetemi tankönyv) 2019. Akadémiai Kiadó, ISBN 978-963-3454-345-9
 • Jenes Barbara: Az országimázs mérésének elméleti és gyakorlati kérdései (kézirat) 2012. PhD disszertáció, Budapesti Corvinus Egyetem. Letöltés itt.
 • Tózsa István: A településmarketing elmélete (konferenciakötet) 2014. In: Turizmus és településmarketing. E-Government Alapítvány, ISBN 978-963-503-564-6 Letöltés itt.
 • Tózsa István: A Jó, a Rossz és a Csúf – a településmarketing didaktikája (előadás) 2019. Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda. Letöltés itt.

Órabeosztás 

Péntekenként 4 tömbösített alkalom

1. alkalom (3x45 perc)
1. Témakör: Modern marketing – társadalmi marketing - hely-marketing - a városmarketing modellje – gyakorlati megjelenése
Módszer: Belső és külső marketing sajátosságai
Oktató: Prof. Dr. Piskóti István

2. Témakör: A jövő városa - fejlesztési, pozícionálási koncepciók megjelenése és fejlődési folyamata - smart city a mindennapokban
Módszer: Helyi identitás, kötődés, elégedettség mérése - 1 kisprezentáció
Oktató: Prof. Dr. Piskóti István

3. Témakör: A hely-marketingstratégia szerepe a versenyképesség, a vonzerő növelésében
Módszer: Bács-Kiskun Megye marketing-stratégiája - 1 kisprezentáció
Oktató: Prof. Dr. Piskóti István

2. alkalom (3x45 perc)
1. Témakör: Célcsoport: a gazdaság; Helyi gazdaságfejlesztés - befektetésösztönzés
Módszer: Marketingorientált gazdasági program egy kisvárosban - 1 kisprezentáció
Oktató: Prof. Dr. Piskóti István

2. Témakör: Célcsoport: a turisták; Turisztikai Desztináció - marketing 
Módszer: Kiskunhalas slow turizmusa és az alföldi borutak - 1 kisprezentáció
Oktató: Prof. Dr. Piskóti István

3. Témakör: Belvárosok revitalizálása - vonzerőnövelés - egy komplex városmarketing feladat
Módszer: Nemzetközi és hazai példák, sikeres módszerek - 1 kisprezentáció
Oktató: Prof. Dr. Piskóti István

3. alkalom (3x45 perc)
1. Témakör: Magyarország és Budapest márkaépítési törekvései
Módszer: Budapest Turizmusfejlesztési Stratégia - 1 kisprezentáció
Oktató: Dr. Papp-Váry Árpád

2. Témakör: Az országeredet (made in) hatás és az ehhez kapcsolódó stratégiák
Módszer: Nemzetközi és magyar példák - 1 kisprezentáció
Oktató: Dr. Papp-Váry Árpád

3. Témakör: Országnevek, országlogók, országszlogenek, országarculatok, országmárka kommunikáció
Módszer: Nemzetközi jó gyakorlatok - 1 kisprezentáció
Oktató: Dr. Papp-Váry Árpád

4. alkalom (3x45 perc)
1. Témakör: Országmárka modellek és rangsorok
Módszer: Anholt, Future Brand, Bloom, Young & Rubicam és egyéb modellek - 1 kisprezentáció
Oktató: Dr. Jenes Barbara

2. Témakör: A márkaépítés és az országmárkaépítés alapjai, az országmárkázás céljai és lépései
Módszer: Nemzetközi példák - 1 kisprezentáció
Oktató: Dr. Jenes Barbara

3. Témakör: Hallgatói csoportprezentációk és ZH
Oktató: Dr. Jenes Barbara

 

Promóció