A túlélés művészete

A transznacionális vállalatok térbeli szerveződése, kiemelt tekintettel a Daimler Group vállalatcsoportra és ennek kecskeméti leányvállalatára

 

Miért éppen Kecskemét a Daimler Group egyik székhelye?
Hol és hogyan helyezkedik el a világban a Mercedes?
Milyen egy transznacionális vállalt értéklánca a Földön?
Tudod, hogy sikeresebb vezető lehetsz, ha ismered a vállalatod telephelye és a világgazdaság földrajzát?


Milyen ez a tantárgy?

Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó tudása a transznacionális vállalatok (TNC-ék) jelenlegi és várható világgazdasági szerepéről, térbeli szerveződéséről és mindezeket tudják megfelelően alkalmazni a Daimler Group vállalatcsoportra és ennek Kecskeméten lévő leányvállalatára, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary vállalatra. A hallgatók ismerjék meg a TNC-ék nemzetköziesedésének térbeli vonatkozásait, ezek alapfogalmait, elemzési módszereit, a legfontosabb szakkifejezéseket, összefüggéseket.


Mit nyújtunk?
 • Megtudod, hogy miért Kecskemét a Daimler Group telephelye. Megismered a telephely fogalmát, Kecskemét telephelyként történő értelmezését, Kecskemét város földrajzi helyzetét és legfontosabb gazdasági, társadalmi adottságait, valamint Kecskemét regionális, magyarországi és európai szerepét.
 • Megismered a TNC-ék térbeli szerveződésének alapjait, kiemelt tekintettel a Daimler Group nemzetközi térbeli szerveződésére - a globalizáció és a lokalizáció összefüggéseit. A TNC fogalmát és világgazdasági szerepét, a stratégiai földrajzi helyek szerepét a nemzetközi menedzsmentben. A nemzetközi vállalati értéktermelési láncolatát, a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) térbeliségét, az FDI és a TNC-ék kapcsolatát, a Dunning féle eklektikus paradigmát, a Daimler Group vállalatcsoport világgazdasági szerepét, nemzetközi térbeli szerveződését.
 • Tájékozódsz Kecskemét szerepéről a Daimler Group nemzetközi térbeli szerveződésében. Kecskemét jelenlegi és jövőbeli világgazdasági szerepköréről.
   
Tantárgy kódja

 


Szak neve, képzési szintje

minden alapszak 


Oktatás nyelve

magyar


Tantárgyi besorolás

társadalomtudományok


Értékelés

gyakorlati jegy


Heti tanóraszám

előadás + gyakorlat: 0+2
Féléves konzultációs órák száma: 6


Kreditérték

3


A tantárgy tantervi helye

bármelyik félév
 

Munkarend

nappali, levelező


Előtanulmányi feltételek

nincs 


Felelős tanszék

MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ


Tantárgyfelelős

Forman Balázs  (Dr.)
 

A tantárgy oktatói
 • Forman Balázs  (Dr.)
 • Meghívott előadók: a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary képviselője/képviselői

Tantárgyleírás 

(Neptunban közzétéve)

A tárgy oktatásának célja

Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó tudása a transznacionális vállalatok (TNC-ék) jelenlegi és várható világgazdasági szerepéről, térbeli szerveződéséről és mindezeket tudják megfelelően alkalmazni a Daimler Group vállalatcsoportra és ennek Kecskeméten lévő leányvállalatára, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary vállalatra. A hallgatók ismerjék meg a TNC-ék nemzetköziesedésének térbeli vonatkozásait, ezek alapfogalmait, elemzési módszereit, a legfontosabb szakkifejezéseket, összefüggéseket.  

Az elsajátítandó ismeretanyag

Előadás
Az előadások három fő témakör szerint kerülnek megtartásra. A három témakör logikai felépítése a következő: 

 1. Kecskemét, mint város és mint a Daimler Group telephelye. (A telephely fogalma, Kecskemét telephelyként történő értelmezése, Kecskemét város földrajzi helyzete és legfontosabb gazdasági, társadalmi adottságai, valamint Kecskemét regionális, magyarországi és európai szerepe)
 2. A TNC-ék térbeli szerveződésének alapjai, kiemelt tekintettel a Daimler Group nemzetközi térbeli szerveződésére (a globalizáció és a lokalizáció összefüggései, a TNC fogalma és világgazdasági szerepe, stratégiai földrajzi helyek a nemzetközi menedzsmentben, a TNC központja vagyis a „headquarter (HQ) kiemelt fontossága, a telepítőtényezők, a leányvállalatok térbeli szerveződésének alaptípusai, a nemzetközi vállalati értéktermelési láncolat, a külföldi működőtőke-befektetések (FDI) térbelisége, az FDI és a TNC-ék kapcsolata, a Dunning féle eklektikus paradigma, a Daimler Group vállalatcsoport bemutatása, világgazdasági szerepe, nemzetközi térbeli szerveződése, kiemelt vállalati stratégiái) – a témakör elméleti fogalmai és összefüggései kiemelten a Daimler Group vállalat alapján kerülnek értelmezésre
 3. Kecskemét szerepe a Daimler Group nemzetközi térbeli szerveződésében (Kecskemét jelenlegi és jövőbeli világgazdasági szerepköre, Kecskemét szerepe a járműiparban és az ehhez kapcsolódó technológiai fejlesztésben, a Daimler Group hatása Kecskemét város fejlődésére, Kecskemét nemzetközi marketingjének alapelemei és nemzetközi marketingstratégiája)

A 3 tömbösített előadás után, 4. alkalomként a hallgatók gyárlátogatást tesznek a Daimler Group kecskeméti gyárába. 

Gyakorlat
A hallgatók a Daimler Group vállalatcsoport nemzetközi térbeli szerveződéséhez kapcsolódóan projektfeladatot hajtanak végre, s a félév végén a projekt eredményeiről szemináriumi dolgozatot készítenek, amely bizonyítani fogja, hogy a hallgatók megértették a témakör ismeretanyagának lényegét és ezek fő összefüggéseit. 

Elsajátítandó szakmai kompetenciák 

(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): 

 • Tudás 
  Ismeri a TNC-ék térbeli szerveződésének alapjait, ezek világgazdasági fontosságát, a TNC-ék hatását a földrajzi helyek és régiók fejlődésére, a stratégiai földrajzi helyek kiemelt szerepét és mindezek alapján képes Kecskemétet elhelyezni a globális világgazdasági térben.  
 • Képesség
  Képes a TNC-ék térbeli szerveződését elemezni, össze tudja kapcsolni a vállalati és a regionális tudományi alapvető elemzési módszereket, Kecskemét város szerepkörét tudja értelmezni a különböző térségi szintek vonatkozásában.
 • Attitűd
  A transznacionális vállalatoknál történő munkavégzés esetén képes a TNC-ék nemzetközi szerepét szakszerűen értelmezni, s döntési helyzetekben ennek megfelelő döntéseket hozni.  Amennyiben KKV-nél lesz munkavállaló, akkor képes lesz adott KKV nemzetköziesedési stratégiáját alapjaiban kidolgozni. 
 • Autonómia és felelősség
  Képzettségének megfelelő szakterületén felelőséggel képes a vállalat szerveződésének nemzetközi szempontjait elemezni, valamint képes arra, hogy felelős döntéseket hozzon minden olyan helyzetekben, amikor adott vállalat működését különböző térségi szinteken kell pozícionálni. 

A számonkérés és értékelés rendszere 

(Neptunban közzétéve)

A félévközi tanulmányi követelmények

A hallgatók a TNC-ék és kiemelten a Daimler Group vállalatcsoport nemzetközi szerveződéséhez kapcsolódóan projektfeladatot hajtanak végre. A projektfeladat lehetséges témaköreinek ismertetésére az első előadáson kerül sor. A projektfeladat elvégzésére szóló tervet a hallgatóknak a félév 3. hetére kell elkészíteni. A projektfeladat eredményeiről a hallgatóknak a félév 6. és 9 hetére egyenként 15 leütés terjedelmű szakmai beszámolót kell készíteni. A félév utolsó hetére a projektfeladatok eredményeiről a hallgatóknak 30 ezer leütés terjedelmű záró szakmai beszámolót kell készíteni.

Vizsga/gyakorlati jegy követelmények

Gyakorlati jegy, amelynek alapja a két félév közi szakmai beszámoló és a félév végi záró szakmai beszámoló összesített érdemjegye (25% I. szakmai beszámoló, 25% II. szakmai beszámoló, 50% záró szakmai beszámoló). 


Tanulmányi segédanyagok

Kötelező irodalom, előadásanyagok.


A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)

Kötelező irodalom

 • Bernek Ágnes (2000): A globális világ „új gazdaságföldrajza”. Tér és Társadalom 14:(4) pp. 87-107.
 • Bernek Ágnes (2001): A stratégiai földrajzi hely fogalma a transznacionális vállalatok nemzetközi üzletpolitikájában. Tér és Társadalom 15:(3-4) pp. 1-9.
 • Bernek Ágnes (2015): Régiók, térségek a globális világban. In: Blahó A. - Czakó E. – Poór J. (szerk.) Nemzetközi menedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 59-78.
 • Bernek Ágnes (2018): Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban. Akadémia Kiadó, Budapest – a könyvből csak a „A 21. század világgazdasága és geoökonómiai stratégiái”. c fejezet kell – pp. 61-93.

Ajánlott irodalom

 • Cséfalvay Zoltán (2017): A nagy korszakváltás. Kairosz Könyvkiadó, Budapest.
 • Csizmadia Norbert (2020): Geofúzió – a földrajz szerepe és jelentősége a 21. századi gazdasági és geopolitikai világrendben. Pallas Athéné Book Könyviadó, Budapest.
 • Dicken, Peter (2003): Global Shift. Reshaping the Global Economic Map in the 21st Century. Sage Publication, London. Fourth edition. 
 • Dunning, John-Lundan, Sarianna (2008): Multinational Enterprises and the Global Economy. Edward Elgar, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA. 
 • Piskóti István – Dankó László- Schupler Helmuth (2002): Régió- és teleülésmarketing. KJK-Kerszöv, Budapest. 

Órabeosztás 

Hétfőnként 14:00 – 17:00 között, 4 alkalomra tömbösítve

1. alkalom (3x45 perc)
Témakör: Kecskemét, mint város, és mint a Daimler Group telephelye
Oktató: Dr. Forman Balázs és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary képviselője/képviselői

2. alkalom (3x45 perc)
Témakör: A TNC-ék térbeli szerveződésének alapjai, kiemelt tekintettel a Daimler Group nemzetközi térbeli szerveződésére
Oktató: Dr. Forman Balázs és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary képviselője/képviselői 

3. alkalom (3x45 perc)
Témakör: Kecskemét szerepe a Daimler Group nemzetközi térbeli szerveződésében
Oktató: Dr. Forman Balázs és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary képviselője/képviselői 

4. alkalom (3x45 perc)
Témakör: A hallgatók gyárlátogatást tesznek a Daimler Group kecskeméti gyárába
Oktató: Dr. Forman Balázs és a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary képviselője/képviselői

 

Promóció