Magyarok a világ élvonalában 

Világraszóló magyarok (nemzetstratégia, örökségmenedzsment)

 

Mi az, hogy hungarikum?
Érdekel, hogy a saját munkád során milyen hasznod származhat a magyar értékek ismeretéből?
Kíváncsi vagy, hogyan őrzik értékeiket a kis közösségek?
Érdekel, hogyan zajlik egy értékfeltáró kutatás?
Tudtad, hogy ha ismered a nemzeti értékeket, kreatívabb személyiség vagy?
Ismerd meg a magyarság csúcsteljesítményeit, légy részese a hungarikumok világának!


Milyen ez a tantárgy?
 • Átfogó ismereteket nyújt a magyar nemzeti értékek rendszeréről (értékpiramis, értéktárak, hungarikumok). Kirándulás a lakiteleki Hungarikum Ligetbe!
 • Tudást nyújt a helyi értéktárak településmarketingben és a településarculati kézikönyv összeállításában betöltött szerepéről. Rávilágít a nemzeti identitás és a kreativitás agybiológiai kapcsolatára: ha ismered a szülőfölded értékeit, kreatív személyiség vagy!
 • Megismerteti a magyarok szerepét a világban (találmányok, művészeti alkotások, sportteljesítmények, felfedezések, hungarikumok) és rávilágítani a magyar kulturális, népi tradicionális, zenei, gasztronómiai, történelmi, természeti értékek egyediségére.
 • Az előadáson meghallgatott ismeretanyag – vizsgamunka formában történő – értelmezése és alkalmazása audiovizuális „okos” példákon. Ez bizonyítja a nemzetstratégiával és az örökségmenedzsmenttel összefüggő feladatok megoldásához szükséges módszerek és technikák megismerését és elsajátítását – és a magyar értékek kreativitást generáló szerepét – számodra! 

Mit nyújtunk?

A gyakorlati jegy alapja a tankönyv és az előadások alapján egy vizsgamunka, amely egy szabadon választott magyar nemzeti érték megismertetésével, üzleti hasznosításával, megőrzésével, fenntartásával kapcsolatos mobilinternetes „okos” alkalmazás elkészítése – vagy a megvalósíthatósági tanulmányának az elkészítése. A legjobbnak ítélt vizsgamunkákat benyújtó hallgatók elismerésben részesülnek: 2023. január 22-én az Országházban a Hungarikumok klubja a Parlamentben című rendezvényen. Oklevél és tárgyjutalom mellett találkozhatnak a hungarikumok gazdáival, képviselőivel!
 

Tantárgy kódja

N-K-ESZABAN-MAAVIELV-1-GY01_20-21-2


Szak neve, képzési szintje

minden alapszak 


Oktatás nyelve

magyar


Tantárgyi besorolás

társadalomtudományok


Értékelés

gyakorlati jegy


Heti tanóraszám

előadás + gyakorlat: 0+2
Féléves konzultációs órák száma: 8


Kreditérték

2


A tantárgy tantervi helye

bármelyik félév
 

Munkarend

nappali, levelező


Előtanulmányi feltételek

nincs 


Felelős tanszék

MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ


Tantárgyfelelős

Tózsa István (Prof. Dr.)
 

A tantárgy oktatói
 • Hágen Ádám
 • Tózsa István
 • Müller Andor,
 • Szolnoki Szabolcs
 • Lezsák Sándor (az Országgyűlés alelnöke)

Tantárgyleírás 

(Neptunban közzétéve)

A tárgy oktatásának célja

A hallgatók ismerkedjenek meg a nemzeti identitás és a kreativitás agybiológiai összefüggéseivel, és magyarságtudat kognitív, érzelmi és cselekvési szintjeivel, valamint ezek szerepével a nemzetstratégia gyakorlati megvalósítása terén. Legyen átfogó képük a magyar örökségmenedzsment alapfogalmairól, gazdasági, fenntarthatósági szemléletéről és tudják használni az ezekhez kapcsolódó szakkifejezéseket, összefüggéseket.

Az elsajátítandó ismeretanyag

Előadás
Átfogó ismeretek nyújtása a magyar nemzeti értékek rendszeréről (értékpiramis, értéktárak, hungarikumok rendszere), a helyi értéktárak településmarketingben és a településarculati kézikönyv összeállításában betöltött szerepéről. Az előadások további témái: a magyar értéktárak és értékrend. A boldogságatlasz, a nemzeti bruttó boldogság; az életközpontú világrend; érték- és nemzetstratégiák a világban; a magyar nemzetstratégia. A magyarok szerepe a világban (találmányok, művészeti alkotások, sportteljesítmények, felfedezések, hungarikumok) és a magyar nemzeti értékek (kulturális, népi tradicionális, zenei, gasztronómiai, történelmi, természeti értékek) egyedisége . A kreativitás és a nemzeti identitás összefüggése. A magyarságtudat szintjei és elemei. 

Gyakorlat
Az előadáson meghallgatott ismeretanyag – vizsgamunka formában történő – értelmezése és alkalmazása audiovizuális „okos” példákon. Ez bizonyítja a nemzetstratégiával és az örökségmenedzsmenttel összefüggő feladatok megoldásához szükséges módszerek és technikák megismerését és elsajátítását.

Elsajátítandó szakmai kompetenciák 

(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): 

 • Tudás 
  Ismeri a nemzeti örökségmenedzsment és nemzetstratégia szakterületek műveléséhez szükséges alapvető elveket és módszereket (identitás-mérés különböző szinteken, a magyar értéktár építése különböző szinteken, a magyar nemzeti örökség legfőbb elemei, stratégiaalkotás országos szinten).
 • Képesség
  Fel tudja használni az örökségmenedzsment és a stratégia alkotás szakterületeinek műveléséhez szükséges társadalomtudományi elveket és módszereket (értéktár létrehozás, nemzetstratégia-alkotás, értékmarketing kommunikáció) a szakképesítésének megfelelő munkájában is.
 • Attitűd
  Komplex megközelítést kívánó döntési helyzetekben is a nemzeti sajátosságok figyelembe vételével és a vonatkozó jogszabályok és etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg döntését. Törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre.
 • Autonómia és felelősség
  Képzettségének megfelelő szakterületén is igyekszik tudatában lenni annak az agybiológiai összefüggésnek, miszerint a kreativitás kapcsolatban áll a helyhez kötődő (nemzeti) identitástudat erősségével. Ez felelősséget jelent nem csak a nemzeti örökség stratégia-alkotásban történő hasznosításában, hanem ezeknek az értékeknek a megvédését és hosszútávú fenntartását illetően is.

A számonkérés és értékelés rendszere 

(Neptunban közzétéve)

A félévközi tanulmányi követelmények

Az előadásokon a pozitív katalógus alapján pluszpontok szerezhetők, amelyek a gyakorlati jegy alapját képező vizsgamunka értékelő pontjaiba bele számítanak. 

Vizsga/gyakorlati jegy követelmények

Gyakorlati jegy, a félév során gyűjtött pontok alapján, ötfokozatú értékeléssel, a TVSZ-nek megfelelően. A gyakorlati jegy alapja a félévközi előadások és a tananyag alapján egy vizsgamunka, amely egy szabadon választott magyar nemzeti értéknek megismertetésével, gazdasági hasznosításával, megőrzésével, fenntartásával kapcsolatos mobilinternetes audiovizuális „okos” alkalmazás (vagy annak részletes megvalósíthatósági tanulmányának) az elkészítése – amelyet az Agrárminisztérium Kiemelkedő Nemzeti Értékek Felügyeletéért Felelős miniszteri biztos főosztályának munkatársai rangsorolnak és bírálnak el. A legjobbnak ítélt vizsgamunkákat az Agrárminisztériumban külön – erkölcsi – elismerésben részesítik és 2023. január 22-én a Parlamentben a Hungarikum napi program keretében kitüntetésre kerülnek.

A mobilinternetes alkalmazás

 • legyen kreatív (játék)
 • egy szabadon választott korosztálynak
 • ismertessen meg egy szabadon választott nemzeti értéket
 • a vizsgamunka tartalmazza az alkalmazás gazdasági megvalósíthatóságának elképzelését
 • és az alkalmazás fenntarthatóságát

Tanulmányi segédanyagok

Kötelező irodalom, előadásanyagok.


A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)

Kötelező irodalom

 • Tózsa István – Horváth Imre (szerk.): Hungarikumok és nemzeti értékvédelem (egyetemi tankönyv) 2021. Ludovika Egyetemi Kiadó, ISBN 978-963-531-290-0 (nyomtatott), ISBN 978-963-531-291-7 (pdf), ISBN 978-963-531-292-4 (epub).
   

Ajánlott irodalom

 • Vadkerti Virág: Magyarok a világ élvonalában (ismeretterjesztő könyv) 2019. Pallas Athéné Innovációs és Geopolitikai Alapítvány. ISBN 978-615-80951-8-1
 • Antal Andrea – Horváth Imre: Mi, magyarok – Értékeink a világban (ismeretterjesztő kiadvány) 2020. Agrárminisztérium, Hungarikum Bizottság 
 • Antal Andrea – Horváth Imre: Hiszek egy hazában – Értékeink a világban (ismeretterjesztő kiadvány) 2020. Agrárminisztérium, Hungarikum Bizottság

Órabeosztás 

Szerdánként 11:00 – 14:00 között, 4 alkalomra tömbösítve

1. alkalom (3x45 perc)
Témakör: Magyarságtudat
Oktató: Prof. Dr. Tózsa István

2. alkalom (3x45 perc)
Témakör: A hungarikumok, értéktárak. Értékfeltáró kollégiumok
Oktató: Hágen Ádám 

3. alkalom (3x45 perc)
1. Témakör: Magyarságtudat, nemzeti identitás, a nemzetállam filozófiai alapjai
Oktató: Müller Andor  

2. Témakör: A helyi identitás a gazdaságban, a „startupok” világa
Oktató: Szolnoki Szabolcs 

4. alkalom (3x45 perc)
Témakör: Látogatás a Lakiteleki Hungarikum Ligetbe és Népfőiskolára
Oktató: Hágen Ádám és Lezsák Sándor
 

Promóció