Európa- és magyarságismeret

Európa és Magyarország társadalomföldrajza
 

Hol van Európa helye a világban?
Érdekel, hogy a mik mozgatják az európai gazdasági folyamatokat? 
Kíváncsi vagy, hogyan érvényesülhetsz – magyarként – Európában?
Érdekel Kelet-Közép-Európa geopolitikai helyzete?
Ha ismered az európai és a magyar gazdaság térbeli szerkezetét, sikeresebb lehetsz a nemzetközi kapcsolatok terén.
Ismerd meg a magyar és az európai gazdasági tér szerkezetét!


Milyen ez a tantárgy?
 • Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó tudása az európai kontinens, az európai országok és ezen belül kiemelten Magyarország legfontosabb társadalomföldrajzi vonásairól, alapvető gazdasági stratégiáról. Ez elengedhetetlen bármilyen külföldi üzleti kapcsolat építéséhez.
 • Az európai kontinens és Nyugat-Európa: az európai kontinens világpolitikai és világgazdasági szerepének változása, az európai kontinens regionális különbségei, a nyugat-európai országok összehasonlító társadalomföldrajzi elemzése.
 • Közép- és Kelet-Európa: a földrajzi helyzet és ennek hatása a történelmi fejlődésre, a Nyugat és Kelet közötti megosztottság, a félperiférikus fejlődés sajátosságai, a jelenleg formálódó többpólusú világban, a gazdasági hídtérséggé válás lehetőségei. 
 • Magyarország társadalomföldrajza: Magyarország a globális világban, 21. századi külügyi és külgazdasági stratégiák, hazánk technológiai fejlődése és az ezzel összefüggő ipari fejlődés, a szolgáltatás vezető ágazatai.
 • Magyarország országmarketingje: Magyarország ismertsége a világban, a magyar imázs és identitás alakulása.

Mit nyújtunk?

A hallgatók az előadások témaköréhez kapcsolódóan társadalomföldrajzi kutatási feladatot hajtanak végre. A kutatási feladat lehetséges témaköreinek ismertetésére az első előadási blokkban kerül sor. A kutatási program elvégzésére szóló tervet a hallgatóknak a félév 2 előadási blokkjában kell elkészíteni. A félév utolsó előadási blokkjáig a kutatási feladatok eredményeiről a hallgatóknak 20 ezer leütés terjedelmű záró szemináriumi dolgozatot kell készíteni. Az utolsó, negyedik blokkban a hallgatóknak a kutatási eredményeiket kb. 10 perc terjedelmű prezentációs előadás keretében kell ismertetni!
Nem csak ismereteket – nemzetközi gazdaságelemzési és prezentációs – készséget is elsajátíthatsz európai üzleti műveltséged és karriered érdekében!
 

Tantárgy kódja

 


Szak neve, képzési szintje

minden alapszak 


Oktatás nyelve

magyar


Tantárgyi besorolás

társadalomtudományok


Értékelés

gyakorlati jegy


Heti tanóraszám

előadás + gyakorlat: 0+2
Féléves konzultációs órák száma: 6


Kreditérték

3


A tantárgy tantervi helye

bármelyik félév
 

Munkarend

nappali, levelező


Előtanulmányi feltételek

nincs 


Felelős tanszék

MNB Tudásközpont Gazdaságföldrajzi és Településmarketing Központ


Tantárgyfelelős

Forman Balázs  (Dr.)
 

A tantárgy oktatói
 • Forman Balázs  (Dr.)
 • Tózsa István (Dr.)
 • Csordás László (Dr.)

Tantárgyleírás 

(Neptunban közzétéve)

A tárgy oktatásának célja

Képzési kimeneti követelmények: a hallgatóknak legyen átfogó tudása az európai kontinens, az európai országok és ezen belül kiemelten Magyarország legfontosabb társadalomföldrajzi vonásairól, alapvető gazdasági stratégiáról, a 21. századi helyzetéről. A hallgatók ismerjék meg a társadalomföldrajzi elemzések alapjait, kiemelt fogalmait, elemzési módszereit, továbbá a legfontosabb szakkifejezéseket és összefüggéseket.  

Az elsajátítandó ismeretanyag

Előadás
Az előadások négy fő témakör szerint kerülnek megtartásra. A négy témakör logikai felépítése a következő: 

 1. Az európai kontinens és Nyugat-Európa: az európai kontinens világpolitikai és világgazdasági szerepének változása, az európai civilizáció és ennek hatása az európai országok fejlődésére, az európai integráció, az európai kontinens regionális különbségei, a nyugat-európai országok összehasonlító társadalomföldrajzi elemzése.
 2. Közép- és Kelet-Európa: a földrajzi helyzet és ennek hatása a történelmi fejlődésre, a Nyugat és Kelet közötti megosztottság, a félperiférikus fejlődés sajátosságai, a régió földraji, geopolitikai, civilizációs és geopolitikai törésvonalai, a régió új helyzete a jelenleg formálódó többpólusú világban, a gazdasági hídtérséggé válás kérdőjelei és lehetőségei. 
 3. Magyarország társadalomföldrajza: Magyarország a globális világban, 21. századi külügyi és külgazdasági stratégiák, hazánk technológiai fejlődése és az ezzel összefüggő ipari fejlődés, a szolgáltatás vezető ágazatai (kiemelt tekintettel a turizmusra), Magyarország mezőgazdasága, hazánk nemzetgazdaságának területi szerveződése, régiói.
 4. Magyarország országmarketingje: Magyarország ismertsége a világban, a magyar imázs és identitás alakulása.

Gyakorlat
A hallgatók az előadások négy fő témaköréhez kapcsolódva kutatási feladatot hajtanak végre, s kutatási eredményeikről a félév végén szemináriumi dolgozatot készítenek, amely bizonyítani fogja, hogy a hallgatók megértették a témakör ismeretanyagának lényegét és ezek fő összefüggéseit.

Elsajátítandó szakmai kompetenciák 

(KKK-nak megfelelően: tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség): 

 • Tudás 
  Ismeri az európai kontinens társadalomföldrajzi vonásainak alapjait és az európai kontinens legfontosabb makrorégióit, tudja értelmezni a közép- és kelet-európai térség jelenlegi világgazdasági és világpolitikai helyzetét, ismeri hazánk gazdasági szerkezetének alapjait és hazánk gazdasági térszerveződését, régióit, megfelelő ismeretekkel rendelkezik hazánk országmarketing stratégiájának alapjairól.   
 • Képesség
  Képes elemezni az európai országokat társadalomföldrajzi szempontból, képes felmérni a földrajzi helyzet és gazdasági/társadalmi fejlődés összefüggéseit, alapvető elemzési módszerek révén képes a területi különbségek kutatására, s ezeket tudja értelmezni a különböző térségi szintek vonatkozásában. 
 • Attitűd
  Aktív munkavállalási időszakában képes lesz az európai országok 21. századi helyzetének szakszerű értelmezésére, az egyes gazdasági ágazatok közötti összefüggések átlátása alapján képes lesz döntési helyzetekben megfelelő döntéseket hozni.  
 • Autonómia és felelősség
  Képzettségének megfelelő szakterületével összefüggésben képes lesz felelősséggel elemezni az európai országokra és kiemelten hazánkra vonatkozó világpolitikai és világgazdasági történeseket, s komplex látásmódja alapján felelősségekkel lesz képes kidolgozni a fenntartható fejlődéssel összefüggő stratégiákat. 

A számonkérés és értékelés rendszere 

(Neptunban közzétéve)

A félévközi tanulmányi követelmények

A hallgatók az előadások témaköreihez kapcsolódóan társadalomföldrajzi kutatási feladatot hajtanak végre. A kutatási feladat lehetséges témaköreinek ismertetésére az első előadási blokkban kerül sor. A kutatási program elvégzésére szóló tervet a hallgatóknak a félév 2 előadási blokkjában kell elkészíteni. A félév utolsó előadási blokkjában a kutatási feladatok eredményeiről a hallgatóknak 40 ezer leütés terjedelmű záró szemináriumi dolgozatot kell készíteni. Az utolsó, negyedik blokkban a hallgatóknak a kutatási eredményeiket kb. 10 perc terjedelmű prezentációs előadás keretében kell ismertetni.

Vizsga/gyakorlati jegy követelmények

Gyakorlati jegy, amelynek alapja a két félév közi szakmai beszámoló és a félév végi záró szakmai beszámoló összesített érdemjegye (25% I. szakmai beszámoló, 25% II. szakmai beszámoló, 50% záró szakmai beszámoló). Gyakorlati jegy, amely 70%-ban a szemináriumi dolgozat és 30%-ban a prezentációs előadás érdemjegyéből tevődik össze. 


Tanulmányi segédanyagok

Kötelező irodalom, előadásanyagok.


A legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom 

(jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, ISBN) (Neptunban közzétéve)

Kötelező irodalom

 • Bernek Ágnes (2018): Közép- és Kelet-Európa a 21. század geopolitikai/geoökonómiai stratégiáiban. Akadémia Kiadó, Budapest – a könyvből csak a „A Közép- és Kelet-Európa – a történelmi régió” (pp. 19-33) és „A 21. századi közép- kelet-európai gazdasági hídtérség térbeli szerveződése” (pp. 139-181.) c fejezetek kellenek. 
 • Dövényi Zoltán (szerk.) (2012): A Kárpát-medence földrajza. Akadémiai Kiadó, Budapest. – az előadásokhoz kapcsolódó kijelölt fejezetek
 • Matolcsy György (2020): Egyensúly és növekedés 2010-2019. Sereghajtóból újra éllovas. Magyar Nemzeti Bank, Budapest. – az előadásokhoz kapcsolódó kijelölt fejezetek
 • Probáld Ferenc – Szabó Pál (szerk.) (2007): Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest – az előadásokhoz kapcsolódó kijelölt fejezetek

Ajánlott irodalom

 • Cséfalvay Zoltán (2017): A nagy korszakváltás. Kairosz Könyvkiadó, Budapest.
 • Csizmadia Norbert (2020): Geofúzió – a földrajz szerepe és jelentősége a 21. századi gazdasági és geopolitikai világrendben. Pallas Athéné Book Könyviadó, Budapest.
 • Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc (szerk.) (2011): Magyarország térképekben. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest.
 • Papp-Váry Árpád (2019): Országmárkázás – versenyképes identitás és imázs teremtése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 • Patai Mihály – Parragh László – Lentner Csaba (2015): Magyarország a változó világban. Éghajlat Könyvkiadó Kft., Budapest.

Órabeosztás 

Szerdánként 11:00 – 14:00 között, 4 tömbösített alkalom

1. alkalom (3x45 perc)
Témakör: Az európai kontinens és Nyugat-Európa
Oktató: Dr. Forman Balázs 

2. alkalom (3x45 perc)
Témakör: Közép- és Kelet-Európa
Oktató: Dr. Forman Balázs 

3. alkalom (3x45 perc)
1. Témakör: Magyarságismeret, országmarketing
Oktató: Prof. Dr. Tózsa István 

2. Témakör: Magyar országmárka
Oktató: Dr. Forman Balázs 

3. Témakör: Magyarország gazdasága
Oktató: Dr. Csordás László

4. alkalom (3x45 perc)
1. és 2. Témakör: Magyarország társadalomföldrajza
Oktató: Dr. Csordás László

3. Témakör: Hallgatói csoportprezentációk
Oktató: Dr. Forman Balázs  

Promóció