Felhívás megnevezése: EFOP-3.3.7-17 - Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben

Projekt címe: "Tapasztalat a bölcsesség kezdete"- Tanórán kívüli tanulási lehetőségek kialakítása a Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolájában

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00010

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 72.306.622 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018.01.01.-2020.01.01.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A program célcsoportját az iskola pedagógusai, tanulói és azok szülei alkotják. Közvetett célcsoportba a tanítójelölt főiskolai hallgatók tartoznak, akik tanítási gyakorlatukat iskolánkban töltve, megismerkednek a projekt során kidolgozott és megvalósított informális tevékenységekkel, és e szemléletet magukkal viszik leendő munkahelyükre. A program során az informális és nem formális módon szervezett tanulási környezetek eredményesen fejlesztik tanulóink kompetenciáit, kiegészítve a hagyományos módon szervezett tanórai kereteket. Programunk összeállításának fő szempontjai:

• kapcsolódás a Nemzeti Alaptantervhez

• kapcsolódás az iskola pedagógiai programjához

• tanórán kívüli tanulási alkalmak biztosítása

• élményszerzés

• fenntarthatóság biztosítása több éven keresztül

Az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére innovációs műhelyeket hozunk létre, melyek által kidolgozott állandó informális tanulási tematikák és tartalmak az élménypedagógia eszközeivel növelik pedagógusaink módszertani kultúráját, nevelő-oktató munkájának hatékonyságát. A kialakítandó 3 innovációs műhely a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeihez illesztve:

Ember és természet, Ember és társadalom, Művészetek.

A teljes tanítási éven átívelő programsorozat jeles napokhoz kapcsolódik, melyek mentén az egyes évfolyamok tanulói a műhelyek által kidolgozott keretrendszert saját közösségük kreativitására, vállalkozói készségére támaszkodva töltik meg egyéni tartalommal. Ennek a struktúrának köszönhetően a tanulók felmenő rendszerben 1-8 osztályig végigjárják a teljes utat, elmélyedve minden egyes részterületben. Az osztályközösség fejlesztése mellett a teljes iskolaközösséghez tartozás erősítésére is hangsúlyt helyezünk. Az egyes programelemek között szerepet kapnak olyan tevékenységek is melyekbe a teljes iskolaközösséget érintően társaikat, és a szülőket is bevonják.

Iskolai helyszíneket azokban az esetekben terveztünk, melyeknél az iskolaközösség nagyobb csoportjának bevonását tervezzük. Iskolán kívüli helyszínek vonatkozásában olyan helyszínekben gondolkodtunk, melyek felkeresése a cél szempontjából leginkább megfelelő. A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését, készségek fejlesztését, a pozitív attitűd kialakítását és mélyítését e területen, iskolai ökokert létrehozásával, működtetésével szándékozunk bővíteni. A termesztőládás kertészeti művelés ma az egyik legmodernebb lehetőség a városiasodó lakosság számára, hogy olyan helyeken is saját előállítású zöldségekhez, fűszerekhez és gyógynövényekhez juthasson, ahol nem áll rendelkezésére az embernek "kiskert", megfelelő minőségű termőfölddel. A kertet a tanulók alakítják ki, művelik és gondozzák, terményeit betakarítják és elfogyasztják. Ezzel a gyerekek, a kezdetektől nyomon követhetik a kertészeti termelés fázisait, így nevelve őket a környezettudatos életre. A tápanyagutánpótlás csak természetes anyagokkal történik, ugyanúgy, mint a növényvédelem. A kertművelésbe az emelt óraszám miatt természettudományos irányultságú osztályokat vonjuk be, akik a délutáni tanórán kívüli foglalkozás keretében egymás munkáját folytatva és kiegészítve, közösen munkálkodnak ugyanazokon az ágyásokon. Tanulótársaiknak bemutatókat, beszámolókat tartanak munkájukról, megfigyeléseikről, ajánlásokat adnak otthoni adaptálásra. A problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztésére, iskolai gyakorlatának kidolgozására két első osztályunkban a délutáni foglalkozásokra szándékozunk olyan informális tanulási tartalmakat, tevékenységeket kidolgozni és bevezetni, amely a játékosságra épít. A logika-ügyesség-kreativitás hármasfogatában indirekt módon növekszik a tanulók koncentrálóképessége, az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés, az analízis és szintézis logikai

eljárásainak szintje. A projekt során kidolgozásra kerülő feladatok, tevékenységek motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazására adnak lehetőséget. A tanulók cselekvő módon vesznek részt a folyamatban, mozgósítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, alkotóképességüket. A kapott feladatok irányított és önálló értelmezése során tág teret kap az önértékelés, a tanulási út bejárásával együttjáró hibázás elfogadásának, javítási igényének kialakítása. A logikai játékok izgalmas versenyek, játéknapok szervezésére nyújt lehetőséget. A projekt segítségével, az in- és nem formális eszközök bevonásával kiegészített hagyományos oktatási keret hatékonyabb tanulási környezetet eredményez, melynek köszönhetően tanulóink sikeresebben lesznek képesek alkalmazkodni a munkaerő-piaci elvárásokhoz. Ennek egyik egzakt mérőeszköze az országos kompetenciaméréseken elért eredmény, melynek javulására számítunk. Emellett hangsúlyt fektetünk a tevékenységek monitorozására és pedagógiai értékelésére.