Projekt címe: Pályaorientáció Kecskemét munkaerő-piaci igényeinek kielégítésére

Projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00045

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Konzorciumi partner: Kecskeméti Református Egyházközség

Támogatás összege: 49.963.651 Ft

Neumann János Egyetemre eső rész: 32.544.820 Ft

Kecskeméti Református Egyházközségre eső rész: 17.418.831 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2018.02.01. - 2020.01.31.

Támogató alap: Európai Szociális Alap

A pályázat célja az érintett két intézményben a pályaorientáció, életpálya tanácsadás fejlesztése, a partnerség kialakítása a diákok, szülők, pedagógusok, különböző oktatási intézmények, valamint termelő cégek szoros együttműködésének keretén belül.

Kiemelt cél, hogy a pedagógusok pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakemberré váljanak, képesek legyenek olyan innovatív gyakorlatok bevezetésére, melyek elősegítik, hogy az oktatásban és az oktatáson túli tevékenységben nagyobb hangsúlyt kaphassanak az MTMI kompetenciák, hogy a tanulók számára élményszerű legyen az ehhez kapcsolódó tantárgyak tanulása, így orientálva őket a mérnöki, természettudományos, informatikai életpálya felé. A megfelelő, pozitívan megerősítő közösségben a felnőtt (tanár, szakember vagy kutató) egyenrangú facilitátor szerepet kap.

E tevékenységeket az életkori sajátosságok figyelembe vételével a köznevelés több szintjén és többféle formában valósítjuk meg:

-          1-4.osztályban a legfontosabb, hogy játékos kereteken belül, akár tanórai akár tanórán túli tevékenységek során a gyerekek megismerjék és megszeressék a matematikát, a természettudományos tárgyakat, az informatikát, hogy a későbbiekben motiváltak és eredményesek lehessenek ezeknek a tantárgyaknak tanulásában. Ezt segítik elő többek között a rendhagyó tematikus órák és szakkörök (a városban található Botanikus kertben, a Csillagvizsgálóban, a Planetáriumban, és a Természet Házában, Észbontók szakkör, a Sakk szakkör). Az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése már kisiskolás korban az keretén belül történik, mely megkívánja az analizáló-szintetizáló képességet, az összpontosítást, az összefüggések keresését.

-          5-8. osztályban és a középiskolában MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű tanórák, szakkörök szervezése valósul meg (többek között A projekt alapú biológia szakkör, az Ökológiai terepgyakorlat, Robotika szakkör, A matematika alkalmazásai szakkör, terepgyakorlat, tanulmányi kirándulás). Ezek a programelemek pályaorientációs értékűek. A természettudományokban való jártasság mélyítése személyes tapasztalatszerzés során sokkal jobban motiválja a diákokat.

-          A szakköri foglalkozásokon, a csapatban végzett tevékenységek fejlesztenek olyan tulajdonságokat, amelyek akadályozhatják tehetségük kibontakozását, pl.: alacsony önértékelés, gyenge tanulási motiváció, fejletlen IKT-tudás.

-          IKT eszközökkel, perifériákkal, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenység megvalósítása a legkisebbektől a legnagyobbakig megjelenik. Kiemelt feladat többek között az analógiás gondolkodás, a konvergens gondolkodás, a divergens gondolkodás, modellekben való gondolkodás, modellek értelmezése, az analógiás gondolkodás, valamint a probléma-felismerési és problémamegoldó képesség fejlesztése.

-          A csapatban való együttműködés, a komplex feladatok részproblémákra bontás képességének fejlesztését a projekt elemei külön-külön is szem előtt tartják, amelyekre a 21. században különösen szükségük van a gyerekeknek, hogy sikeres munkavállaló váljon belőlük.

A pályázat kiemelt feladata, hogy a pályaválasztási folyamatban a tanulók és szüleik a foglalkozásokról és a képzésekről valós információkkal rendelkezzenek. A megvalósítás során segítjük önálló pályainformáció szerzésre és feldolgozásra való képességüket (iskolalátogatások, nyílt napok, pályaválasztási és pályaorientációs rendezvények keretén belül), ahol megfelelő szakemberek segítségével strukturált, adekvát információkhoz juthatnak.