Felhívás megnevezése: EFOP-4.1.3-17 – Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Projekt címe: A tanulást segítő terek infrastrukturális fejlesztése a Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskolában

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00044

Kedvezményezett: Neumann János Egyetem

Támogatás összege: 149.995.598 Ft

Intenzitás: 100 %

Megvalósítási időszak: 2017.08.01.-2018.10.31.

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A Neumann János Egyetem által fenntartott Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola fejlesztésének elsődleges célja, hogy megfelelő, modern tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesülhessenek tanulói.

A jelen projekttel érintett elmaradott infrastrukturális állapotú iskola fejlesztése kiemelten fontos annak érdekében, hogy a fejlesztés következtében az érintett intézményben az iskolai nevelés-oktatás alapfeladatainak ellátását támogató környezet biztosítottá váljon. Az általános iskolát érintő fejlesztés a megfelelő infrastrukturális háttér kialakításával hozzájárul, hogy az intézmény megelőzze, illetve csökkentse az tanulói lemorzsolódását, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Jelen fejlesztés eredményei hozzájárulnak a térség oktatási fejlődéséhez.

A Petőfi Sándor Gyakorló Általános Iskola fejlesztése a minőségi és befogadó oktatási környezet és hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtését szolgálja a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése és a jobb oktatási eredmények elérése érdekében. A fenntartó felsőoktatási intézmény 2012 nyarán költöztette át általános iskoláját a jelenlegi épültbe. A helyiségek igénybevételénél a maximális tanulólétszám a nagyobb tantermeknek köszönhetően úgy került megállapításra, hogy a növekvő létszámot is képes legyen befogadni. Az osztályok számának megfelelő tantermek kialakításra kerültek ugyan, ám a szűkös anyagi források miatt csak a legszükségesebb felújításra kerülhetett sor.

Az elmúlt évek során az osztályok számának növekedését a szaktantermek osztálytermekké való alakításával oldották meg az intézményben. 2015-ben új jogszabály jelent meg a gyakorlóintézményekre vonatkozóan, miszerint 3 párhuzamos osztállyal kell működtetni az 1-8. évfolyamokat (87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján). Így a 2016/17. tanévtől kezdődően a felmenő rendszerben indított újabb első osztályok számára új tantermekre van szükség. A teremhiány, az előírt csoportbontások, valamint a hallgatói tanítások megbeszélésének, előkészületének helyigényének kiszolgálására a folyosókra és a zsibongóban kerültek kialakításra ideiglenes konzultációs-szigeteket, azonban ez nem jelent megfelelő megoldást, feltételeket a minőségi oktatás megvalósítására.

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 2. sz. mellékletében meghatározott kötelező helyiségek kialakítása, felújítása, a nevelés-oktatás folyamatához előírt eszközjegyzék részleges cseréjére van szükség.

 A fenti célok elérése érdekében a projektben az alábbi fejlesztési elemek valósulnak meg, összhangban a pályázati felhívás rendelkezéseivel:

1, A mindennapos testneveléshez szükséges fejlesztések.

2, A nevelési-oktatási tevékenység megvalósításához használt termek, oktatási termek, és az azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők fejlesztése.

3, A természettudományos tárgyak oktatását segítő tantermek korszerűsítése.

4, Egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokat (pl. felzárkóztatás, tehetséggondozás) lehetővé tévő, oktatásra is alkalmas helyiségek fejlesztése.

5, Energetikai célú épületfejlesztések.

6, Szükséges kapcsolódó eszközbeszerzések.