Ösztöndíj lehetőségek az egyetemen

A Neumann János Egyetemen nyújtható ösztöndíjakról a Neumann János Egyetem Térítési és Juttatási Szabályzata rendelkezik. A Szenátus minden évben dönt a nappali-, levelező-, távoktatás tagozaton tanulmányaikat megkezdő hallgatók által fizetendő díjakról és térítésekről, valamint a részükre nyújtható egyes támogatásokról. Ezt a szabályzatot minden első évfolyamos hallgató az Intézményi Tájékoztató mellékleteként megkapja.

Ösztöndíjak

Tanulmányi ösztöndíj az első tanév II. félévétől kezdődően egy-egy tanulmányi félévre adható. A hallgatók tanulmányi ösztöndíját a Hallgatói Ügyek Bizottsága határozza meg, a szabályzatban rögzített elvek alapján.

Szociális ösztöndíjra, az arra szociálisan rászoruló, nappali tagozatos állami ösztöndíjas finanszírozású alapképzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak.

rendszeres szociális ösztöndíj egy képzési időszakra biztosít havi járandóságot. A hallgatónak a szociális ösztöndíjat kérelmeznie, rászorultságát pedig igazolnia kell. A rendkívüli szociális ösztöndíj kérelem alapján megítélt egyszeri juttatás, mely a hallgató szociális helyzetében váratlanul bekövetkezett romlás enyhítésére szolgál.

Egyetemünk Gazdaságtudományi Kara (GTK) további egyedülálló lehetőséget biztosít a GTK alapszakjain a képzési költségek 50%-os csökkentésére, a  GTK ECO ösztöndíjprogram segítségével.

Állami ösztöndíjak

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat útján nyerhető el egy teljes tanév időtartamára, melyet a oktatásért felelős miniszter adományoz a kiemelkedő tanulmányi eredményű, a tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részére. A részletes pályázati kiírást minden év májusában teszi közzé a oktatásért felelős miniszter.

A „Bursa Hungarica” (Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj) ösztöndíjra – finanszírozási formától függetlenül - nappali tagozatos hallgatók az állandó lakóhelyük szerinti önkormányzatnál pályázhatnak. Az ösztöndíj pénzbeli támogatás, mely két részből áll: önkormányzati és intézményi ösztöndíjrészből. Az elbírálás szociális helyzet alapján történik. Az ösztöndíjról külön jogszabály rendelkezik.

Kecskemét város ösztöndíja

Ez havi 19 ezer Ft-os ösztöndíjat jelent mintegy 200 hallgatónak 10 hónapon keresztül. Az elbírálásnál figyelembe veszik a felvételi, ill. tanulmányi eredményt és a szociális helyzetet is. Plusz pontokat ér a kecskeméti, a határontúli  ill. a Bács-Kiskun vármegyei lakhely. 

Az ösztöndíjra az egyetem minden aktív jogviszonyú nappali tagozatos és kecskeméti képzési helyű hallgatója pályázhat függetlenül attól, hogy milyen finanszírozási formában tanul.

Az ösztöndíj összege 190 000 Ft, amelyet a nyertes pályázók két részletben kapnak meg. 

Az elsőévesek pontszámításánál figyelembe veszik: 

  • a felvételi pontszám (pályázni csak a legalább 300 pontot elért hallgatók pályázhatnak, mesterszakosok esetében a felvételi pontszám négyszeresének kell elérnie a 300 pontot)  
  • a lakóhely (a kecskeméti és a Bács-Kiskun megyei hallgatók, valamint a határon túli hallgatók plusz pontokat kaphatnak)

A felsőbb évesek pontszámításánál figyelembe veszik: 

  • tanulmányi pontszám (az előző két félév ösztöndíjpontszámának kettővel szorzott összege)
  • szociális helyzet (ESZTP adatlap alapján)
  • a lakóhely (a kecskeméti és a Bács-Kiskun vármegyei hallgatók, valamint a határon túli hallgatók plusz pontokat kaphatnak)

Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar ECO Ösztöndíjprogram

Páratlan ösztöndíj lehetőségek a NJE GTK kecskeméti gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel,kereskedelem és marketing, valamint turizmus-vendéglátás alapképzési szakjaira!

Az Ösztöndíjrendszer lényege röviden:

ECO KIEMELT Ösztöndíj: Félévenként az önköltségeseknek 150 ezer Ft (a féléves díj 62,5%-a), az állami támogatásúaknak 30 ezer Ft, 7 féléven át (nemzetközi gazdálkodás szakon 8 féléven át). Alapfeltételek: legalább 400 pontos felvételi eredmény, későbbiekben aktív hallgató jogviszony, legalább a legjobb 20%-hoz tartozó tanulmányi átlag, megfelelő ütemű tanulmányi előrehaladás, valamint angol vagy német középfokú nyelvvizsga. Pályázatot a felvételt követően kell benyújtani, elnyerése az ösztöndíj feltételek teljesítése esetén automatikus.

ECO ALAP Ösztöndíj: Félévenként 120 ezer Ft (a féléves önköltségi díj közel 50%-a), 7 féléven át (nemzetközi gazdálkodás illetve turizmus és vendéglátás  szakon 8 féléven át). 

Alapfeltételek: legalább 330 pontos felvételi eredmény (a programba közvetlenül bevont középiskolák ajánlása esetén ez lehet alacsonyabb), később aktív önköltséges hallgatói jogviszony, legalább 3,00-as tanulmányi átlag és megfelelő ütemű tanulmányi előrehaladás, valamint angol vagy német középfokú nyelvvizsga. A Pályázatot a felvételt követően kell benyújtani, az ösztöndíj elnyerése a feltételek teljesítése esetén automatikus. 

Az ECO ALAP Ösztöndíjnak - a partner középiskolákban közvetlenül elérhető – pillére is van, mely az iskola igazgatójának ajánlásával, igen kedvező feltételekkel, már 280 felvételi pont elérésével nyújt lehetőséget az ösztöndíjprogramba való bekerülésre. A programba közvetlenül bevont középiskolák esetében a pályázat benyújtási rendje eltérő, itt a benyújtás meghosszabbított határideje 2024. február 12.  Az iskolai ajánlással elérhető ECO ALAP Ösztöndíj-lehetőségről érdeklődj – akár hétvégén is - a megadott elérhetőségeinken telefonon vagy e-mailben.  

A fenti tájékoztatás nem teljes körű. Ha kérdésed van, keress minket a megadott elérhetőségeken!

telefon: 06 70 338 50 00
e-mailen: gtk-eco@nje.hu

Az egyetemre felvételt nyert hallgatóink ösztöndíj-igénylésének konkrét teendőivel kapcsolatban félévről félévre a Neptun-rendszer "ECO ösztöndíj" felületén adunk tájékoztatást.

 

MNB Kiválósági ösztöndíj

Az  ösztöndíjra  a  Magyar  Nemzeti  Bankkal  kötött,  az  adott  tanévre  szóló  együttműködési megállapodásban  meghatározott  létszámkeret  és  pénzügyi  keret  erejéig  pályázhatnak  a hallgatók.

Az ösztöndíjra az aktív jogviszonyú, nappali munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel valamint kereskedelem és marketing alapszakon részt vevő hallgatók pályázhatnak.

„Tanítsunk Magyarországért!” ösztöndíj

 

 Az Egyetem által szervezett Tanítsunk Magyarországért 1. kurzust sikeresen teljesített, majd ezt követően mentortevékenységet végző hallgatók jogosulttá válnak az Egyetem által folyósított ösztöndíjra a mentorálás ideje alatt, az Egyetem és a hallgató között megkötött ösztöndíjszerződésben (a továbbiakban: ösztöndíjszerződés) foglalt feltételekkel.

Az ösztöndíjra az aktív jogviszonyú, nappali munkarendű, állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók pályázhatnak.

 

NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj

Az NRG Beiskolázást Támogató Ösztöndíj lehetőség a „műszaki”, „informatikai” és „agrár” képzési területű alap, illetve felsőoktatási szakképzésű nappali tagozatos hallgatók számára. 

Az alábbi modulokra lehetséges pályázatot beadni: 

A modul: 1. féléves hallgatóknak 
B modul: legalább 30 kreditet teljesítő hallgatók támogatása (2021/22. tanévtől a központi általános és pót- felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára)
C modul: Kiemelkedő versenyeredményért
D modul: Felsőoktatási szakképzés után alapszakra jelentkezők számára
E modul: Felsőoktatási szakképzésben tanulók önköltségének támogatása (2022/23. tanévtől a központi általános és pót- felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók számára)

Sport ösztöndíj

Az ösztöndíjra az az Egyetemen aktív jogviszonyú hallgató pályázhat, aki vállalja, hogy részt vesz, vagy a pályázat benyújtása előtti 1 naptári évben részt vett a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség által kiírt versenyen a Neumann János Egyetem színeiben.