2024-06-06 12:46

A Neumann János Egyetem Stratégiai és tudományos rektorhelyettes munkakör betöltésére  pályázatot hirdet. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű alap jogviszony mellett 2024. szeptember 1. és 2027. július 31. közötti időtartamra

Foglalkoztatás jellege: 1 fő teljes munkaidős állás 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az Egyetem tudományos, kutatási és innovációs tevékenységének, az oktatók-kutatók tudományos munkájának irányítása, a Tudásközpontok, a tudományos diákkörök és a szakkollégium intézményi szintű működésének felügyelete.
 • A felsőoktatási akadémiai, K+F+I alaptevékenységek belső szabályozási környezetének kialakítása, felügyelete.
 • Közreműködés az Egyetem stratégiai dokumentumainak elkészítésében és végrehajtásában, a nemzetközi tudományos és felsőoktatási tevékenység koordinációjában.
 • Az intézmény minőségi teljesítményindikátorainak elérésében és monitorozásában történő vezetői szintű közreműködés és koordináció.
 • Az egyetemi szintű innovációs folyamatok, tudományos konferenciák, rendezvények szervezésének, valamint az egyetemi tudományos folyóiratok, kiadványok működésének szakmai felügyelete.
 • Közreműködés a Doktori Iskola működésének támogatásában, a doktori fokozatszerzés, valamint az oktatói-kutatói publikációs tevékenység koordinálásában.
 • A Könyvtár és Információs Központ, valamint a Szakkollégium és a hallgatói tehetséggondozás szakmai felügyelete.
 • Az Egyetem képviselete hazai és nemzetközi akadémiai, valamint tudományos és egyéb szakmai testületekben és konferenciákon.
 • Az Egyetem tudományos és kutatási tevékenysége tekintetében a rektor helyettesítése.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség,
 • tudományos fokozat,
 • legalább 10 éves felsőoktatási tapasztalat,
 • a tudományos és K+F+I folyamatok egyetemi és/vagy kari szintű koordinálása terén szerzett tapasztalat, 
 • hazai és nemzetközi kutatási, publikációs tevékenység, külföldi oktatási/kutatási tapasztalat, 
 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési gyakorlat,
 • magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:

 • Doktori Iskola működésében, doktorandusz hallgatók témavezetésében, valamint a hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányításában szerzett tapasztalat,
 • nemzetközi szintű kutatási és publikációs tapasztalat,
 • EU és nemzetközi pályázatok megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • felsőoktatási minőségirányítási rendszerek terén szerzett tapasztalat,
 • szervezetfejlesztés, vállalatirányítás, innovációmenedzsment terén szerzett tapasztalat,
 • Angol nyelv legalább középszintű ismerete.

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

 • önállóság, rugalmasság, precizitás,
 • kiváló kommunikációs készség,
 • magas színvonalú kutatási és publikációs tevékenység, 
 • hatékony problémamegoldó képesség,
 • stratégiai gondolkodásmód,
 • magas szintű elemzői képesség,
 • rendszerszemlélet.

Munkabér: A munka díjazásának megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadóak.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat),
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
 • publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll munkaviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

A pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

 • A pályázó kifejezett hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik.
 • A pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot és mellékleteit személyesen vagy postai úton a Neumann János Egyetem Rektorának címezve kell benyújtani (6000 Kecskemét Izsáki út 5.), vagy elektronikus úton az allaspalyazat@nje.hu e-mail címre kell megküldeni. Utóbbi esetben a pályázati anyagot pdf formátumban, AVDH hitelesítéssel kell ellátni.

A pályázatot papíralapú benyújtás esetén 1 db eredeti és 1 db másolati példányban kell benyújtani. Elektronikus jelentkezés esetén a pályázatot pdf formátumban, AVDH hitelesítéssel kell benyújtani.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

www.nje.hu              2024. június 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A stratégiai és tudományos rektorhelyettes munkakör betöltésére a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban, az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat benyújtásának (beérkezési) határideje: 2024. augusztus 10.

A betöltendő állással kapcsolatban a szakmai részletekről Kazinczi Krisztina rektori kabinetvezető ad tájékoztatást. (tel.: 76/501-962)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nje.hu honlapon szerezhet.