2024-06-06 12:38

A Neumann János Egyetem Oktatási rektorhelyettes munkakör betöltésére pályázatot hirdet. 

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű alap jogviszony mellett 2024. szeptember 1. és 2027. július 31. közötti időtartamra

Foglalkoztatás jellege: 1 fő teljes munkaidős állás 

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó feladatok:

 • Az Egyetem felsőoktatási alapfeladatainak, oktatásszervezési tevékenységének felügyelete és irányítása.
 • A képzésfejlesztési és oktatásmódszertani innovációs tevékenység koordinációja.
 • Az Egyetem intézmény-akkreditációjával kapcsolatos feladatok irányítása.
 • A minőségi teljesítményindikátorok elérésében és monitorozásában történő vezetői közreműködés.
 • A felsőoktatási alaptevékenységek belső szabályozási környezetének kialakítása, felügyelete.
 • Az intézmény akadémiai minőségirányítási rendszerének koordinációja és felügyelete.
 • A hallgatói felvételi és tanulmányi ügyek, valamint a hallgatói szolgáltatások irányítása.
 • A Karokkal és központi szervezeti egységekkel együttműködés az oktatási és képzési tevékenységek, a hallgatókkal kapcsolatos ügyek vonatkozásában.
 • A hallgatókkal és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal együttműködés.
 • Az alábbi szervezeti egységek szakmai felügyelete:
 • Oktatási és Képzési Igazgatóság,
 • Nyelvoktatási és Nyelvvizsgaközpont,
 • Sportközpont,
 • Duális Képzési Központ
 • Hallgatói Szolgáltatói Központ.
 • Az intézmény képviselete hazai és nemzetközi akadémiai, valamint egyéb szakmai testületekben és konferenciákon. 
 • A rektor általános helyettesítése.

Pályázati feltételek:

- legalább 10 éves felsőoktatási tapasztalat,

- az oktatási, képzésfejlesztési folyamatok egyetemi és/vagy kari szintű koordinálása terén szerzett tapasztalat, 

- felsőoktatási minőségirányítási rendszer terén szerzett vezetői tapasztalat, 

- hazai és nemzetközi pályázati, kutatási, publikációs tevékenység, nemzetközi oktatási tapasztalat, 

- hallgatói és tanulmányi ügyek kezelésében szerzett tapasztalat,

- hallgatók tehetséggondozási és tudományos diákköri munkájának irányításában szerzett tapasztalat.

A munkakör betöltéséhez előnyt jelent:

 • felsőoktatási minőségirányítási rendszerek terén szerzett tapasztalat és képzettség,
 • EU és nemzetközi pályázatok megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • német közép- vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga,
 • angol középszintű nyelvismeret.

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

 • önállóság, rugalmasság, kreativitás, precizitás, 
 • kiváló kommunikációs készség,
 • kutatási/pályázati projektek célorientált megvalósítása, 
 • magas színvonalú oktatási és oktatásszervezési tevékenység, 
 • problémamegoldó képesség.

Munkabér: A munka díjazásának megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései az irányadóak.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • részletes szakmai önéletrajzot (mely tartalmazza az oktatási és pályázati tevékenységre vonatkozó adatokat),
 • a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát,
 • publikációk, tudományos/művészeti alkotások, díjak jegyzékét,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben a pályázó még nem áll munkaviszonyban a Neumann János Egyetemmel.

A pályázati dokumentáció, valamint a személyes adatok kezelésével és felhasználásával kapcsolatban szükséges nyilatkozatok benyújtása a pályázó által:

 • A pályázó kifejezett hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik.
 • A pályázó szándéknyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén az Egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz-e.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • A pályázatot és mellékleteit személyesen vagy postai úton a Neumann János Egyetem Rektorának címezve kell benyújtani (6000 Kecskemét Izsáki út 5.), vagy elektronikus úton az allaspalyazat@nje.hu e-mail címre kell megküldeni. Utóbbi esetben a pályázati anyagot pdf formátumban, AVDH hitelesítéssel kell ellátni.

A pályázatot papíralapú benyújtás esetén 1 db eredeti és 1 db másolati példányban kell benyújtani. Elektronikus jelentkezés esetén a pályázatot pdf formátumban, AVDH hitelesítéssel kell benyújtani.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: 

www.nje.hu              2024. június 6.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az oktatási rektorhelyettes munkakör betöltésére a 2011. évi CCIV. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá a Neumann János Egyetem Foglalkoztatási Követelményrendszere alapján kerül sor. A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban, az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat benyújtásának (beérkezési) határideje:              2024. augusztus 10.

A betöltendő állással kapcsolatban a szakmai részletekről Kazinczi Krisztina rektori kabinetvezető ad tájékoztatást. (tel.: 76/501-962)

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nje.hu honlapon szerezhet.