Munkaterv 2021


1. Oktatás

A Tudásközpont az alábbi 6 összkari, szabadon választható BA tantárgy bevezetését, és két felnőttképzési program előkészítését tervezi:

1.1.  Mitől jó egy hely? – városmarketing és országmárka (település- és országmarketing)
Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.)

1.2.  A mi bolygónk – a 21. századi világunk megismerése (világgazdaság és geopolitika)
Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.)

1.3.  Magyarok a világ élvonalában – világraszóló magyarok (nemzetstratégia és örökségmenedzsment)
Bevezetése: 2020/21. tanév 2. félév (2021. február 1.)

1.4.  Európa- és magyarságismeret – Európa földrajza
Bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév (2021. szeptember 1.)

1.5.  A túlélés művészete – a világ regionális gazdaságföldrajza
Bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév (2021. szeptember 1.)

1.6.  A modern világ útvesztője – geopolitika
Bevezetése: 2021/22. tanév 1. félév (2021. szeptember 1.)

 

Új, felnőttképzési programok indításának előkészítése az NJE-n

„Településgazdálkodási és Városmarketing Akadémia” címmel:

   A Miskolci Egyetem Mentorius Képzőközpont (egyetemi felnőtt- és továbbképzési központ) szervezésében folyó „Városmarketing” szakközgazdász/specialista szakirányú továbbképzés indításának előkészítése
   A Budapesti Corvinus Egyetemen kidolgozott „Helyi gazdaságfejlesztés” című településgazdálkodási felnőttképzési program (MKIK lajstromszám: SzPk-00154-16-15 0 002 4) indításának előkészítése az NJE-n.

Határidő: 2021. szeptember 1.


2. Kutatás

A Tudásközpont az alábbi 4 kutatási programot körvonalazza:

2.1. Kreativitás földrajzi eloszlása

A kutatás kiterjed a Kárpát–medence egészére, a magyarok lakta régiókra. 1870-től beszerezhető területi statisztikai adatok által korreláltatja a társadalmi kreativitást az ismert magyar feltalálók, tudósok és művészek születési helyeivel, földrajzi információs rendszer alkalmazásával. A kutatás eredményeit regionális videósorozat prezentálja.
Ezzel kapcsolatban kutatásszervezési előkészítő megbeszélések és forrásfeltárás.
Határidő: 2021. augusztus 1.

2.2. Magyar geostratégia

A 21. században a hálózatok által megváltozó világgazdasági erővonalak feltárása elengedhetetlen iránytű egy-egy ország külgazdaságának sikerében, különösen, a nyílt gazdaságú országok esetében. Ez a kutatás a magyar külgazdasági esélyek feltárására koncentrál a 21. század elején a kialakult hálózatok korában egyfelől, másfelől – elsőként – a „víruskorszak” geostratégiájának a feltárását célozza meg.
Ezzel kapcsolatban kutatásszervezési előkészítő megbeszélések és forrásfeltárás
Határidő: 2021. augusztus 1.

2.3. Helymarketing

A Kárpát-medence magyarlakta régióiban és Magyarországon az egyes települési dimenziókhoz tartozó településmarketing stratégiák kidolgozása a kutatás eredménye. Településméretenként etalonok készülnek a hely auditálására, a belső, külső, partner és szakmai imázs mérésére, alakítására és a márkázásra. Mindezzel önkormányzati feladatot készít elő, amely a településarculati kézikönyveken túlmutatva településmarketing stratégiák kidolgozását és alkalmazását célozza meg. A kutatás tovább gondolása – országos szinten – a magyar országimázs és az Anholt-féle jó ország index témakörében a magyar szereplést és annak külgazdasági hozományát segíti elő.

Ezzel kapcsolatos feladatok:
A cél, hogy a különböző települési dimenziókhoz (funkciókhoz) illetve települési méretekhez speciális marketingstratégiai etalonok/minták készüljenek.

  • a kis- és középváros (5-20 ezer fő) fejlesztés/marketing terén (bekapcsolódva a miskolci országos kisvárosfejlesztési/marketing programba egy középvárosi fejlesztési/marketing kutatással
  • megyei-térségi fejlesztési és marketingprogram indítása a BKM-marketingstratégia tapasztalatai alapján.

Funkciók alapján az alábbiakból építkezik a program:

  • helyi/települési/területi (belső) identitás mérésének és építésének (népességmegtartás és vonzerő-erősítés) marketingstratégiai megoldásai,
  • gazdaságfejlesztés      és      marketingstratégai      támogatása      (ipartelepítés,      agrárium- élelmiszertermelés és helyi termékek marketingstratégiai támogatása)
    • turizmusfejlesztés   és    marketingstratégai    támogatása    (desztináció-marketing,    turisztikai szervezetek, vállalkozások társadalmi marketing alapú támogatása)
    • Márka-építés,     mint    komplex     fejlesztési    és     kommunikációs    eszköz    a     területek marketinggyakorlatában

Határidő: 2021. december 20

2.4.  Magyar örökségmenedzsment

A kutatás egyrészt a virtuális valóság alkalmazásával felépíti Magyarország különféle nemzeti értékeinek és hungarikumjainak a tárházát, több nyelven bemutatva az egyes értékeket, másrészt a különböző generációk számára game alkalmazásokkal kísért megismertető, tanuló alkalmazásokat dolgoz ki és publikál az online térben.
Ezzel kapcsolatban kutatásszervezési előkészítő megbeszélések és forrásfeltárás
Határidő: 2021. december 20.


3. Jószolgálati tevékenység

A Tudásközpont Kecskemét városmarketing-mentor szerepét vállalja:
A Központ jószolgálati tanácsadói minőségben részt venne Kecskemét MJV városmarketing stratégiájának kidolgozásában és a helyi településmarketing tevékenységet figyelemmel kísérve tanácsadói szerepet töltene be.
Ezzel kapcsolatos feladatok:

   Kecskeméten – egy a lakosság körében, online módon elvégzendő – identitás-vizsgálat (elégedettség, kötődés, imázs-elemek, kommunikációs gyakorlat, jelenlegi városkommunikáció megítélése stb.) mely a későbbiek egyik fontos alapja lehet.

Határidő: 2021. december 20.

 

   A kecskeméti városkommunikáció – elsősorban a lakosság irányába történő – eszközeinek, gyakorlatának részletes szakértői elemzése az alábbiak szerint: Kecskemét korábbi arculatépítési törekvéseinek elemzése (szlogenelemzés, logóelemzés, arculatelemzés, korábbi arculatépítési kampányok áttekintése). A kommunikációs eszközrendszer elemzése (a város jelenlegi POE modellje, a saját kommunikációs eszközök vizsgálata – ezen belül: kiadványok, rendezvények, a PR tevékenység elemzése, weboldalak, reprezentációs célú ajándékok, imázsfilm, közösségi média. A fizetett eszközök vizsgálata. A kiérdemelt /earned/ megoldások vizsgálata – ezen belül: Word-of-Mouth (WOM) eszközök, szponzoráció, influencerek). Kecskemét városmarketing kommunikációs tevékenységének SWOT elemzése (marketing szempontú SWOT elemzés). Az eszközrendszer szintjén alkalmazható gyors győzelmek „Quick win”-ek, mit hogyan érdemes fejleszteni (eszközök – ezen belül: logó és szlogen, kiadványok, rendezvények, PR tevékenység, weboldalak, reprezentációs ajándékok, imázsfilm, közösségi média, fizetett médiamix, és az Earned média eszközök. A marketingkommunikációs felületek megújításához ajánlott Stop-Start-Continue rendszer).

Határidő: 2021. december 20.

   A fenti vizsgálatokhoz illeszkedően egy szakértői módszertani, szakirodalmi/összehasonlító áttekintés elkészítése.

Határidő: 2021. december 20.

   A fenti eredményekre és vizsgálatokra építkezve „belső városmarketing” (helyi lakosság identitáselemzése, marketing kommunikáció) „stratégia” témájú, angol nyelvű szakmai konferencia szervezése külsős és külföldi előadók meghívásával is.

Határidő: 2021. november 5.


4. Szakmai kapcsolatépítés

A Tudásközpont az alábbi 6 viszonylatban tervezi szélesíteni az NJE kapcsolatrendszerét:

4.1.  Hungarikum Liget (Lakitelek)

A Lakiteleki Népfőiskola és a Hungarikum Liget a központja a Kárpát-medencei magyar értékmegőrzésnek. A kecskeméti Egyetemhez való földrajzi közelség indokolja, hogy az Egyetemen elindítani kívánt oktatás (Hungarikumok és örökségmenedzsment tantárgy), valamint kutatás (Magyar örökségmenedzsment projekt) egyaránt együtt működjön a lakiteleki oktatási létesítmény (a Nemzeti Művelődési Intézet) képviselőivel.

Határidő: 2021. december 20.

4.2.  Kecskemét MJV Önkormányzata

A Központ vállalt jószolgálati tevékenysége elsősorban Kecskemét MJV településmarketing stratégiájának és tevékenységének a mentorálását tűzi ki célul, így adódik a helyi önkormányzattal való kapcsolatépítés lehetősége mind az oktatás (Település és régiómarketing tantárgy), mind a kutatás (Helymarketing projekt) területén.

Határidő: 2021. december 20

4.3.  Miskolci Egyetem

A helymarketing oktatásában (Település és régiómarketing tantárgy) és az önkormányzati marketingstratégiák magyarországi bevezetésének alapozó kutatásában (Helymarketing projekt) kiemelten fontos felvenni a kapcsolatot a városmarketing szinte egyetlen magyarországi, intézményesített kutatóműhelyével és oktatási centrumával. Ez a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetében található. A 2021. évi Városmarketing Verseny és a Városmarketing Gyémánt Díj is kínál kapcsolódást, különösen a határon túli települések együttműködésének – a programoknál egyébként is 2021-re tervezett – közös építésével, ami a Tudásközpont törekvése is.

Határidő: 2021. december 20.

4.4.  Külgazdasági és Külügyminisztérium

A Központ oktatásában kiemelt szerepet kap az átalakuló és hálózatos világban a külgazdasági és politikai tájékozást elősegítő tantárgyi blokk (Európa és a világ gazdaságföldrajza, valamint a Geostratégia és Geopolitika). A Magyar geostratégia néven tervezett kutatási projekt pedig elsősorban a vírusok hálózatában működőképes külgazdaság szerkezetét próbálja megtalálni. Mindezen ismeretek és várható eredmények tükrében célszerű lenne a KKM Magyar Diplomáciai Akadémiájával felvenni a kapcsolatot. Ezen belül a „nemzetközi szemináriumok” a V4-es fiatal diplomaták számára lenne az a tevékenység, ahol az új típusú geopolitikai, geostratégiai és gazdaságföldrajzi ismeretek oktatása terén a Központ partnerséget kínálhatna – angol

 

nyelvű előadások tartásával. A kapcsolatépítés forrásfeltárást is céloz, főleg izraeli viszonylatban Kecskemét izraeli testvérvárosával, és egy izraeli egyetemmel.

Határidő: 2021. december 20.

4.5.  Magyar Faluszövetség és TÖOSZ

A Tudásközpont a Tózsa István és Jeney László által kidolgozott Helyi gazdaságfejlesztés és a Piskóti István által kidolgozott Városmarketing felnőttképzés, ill. továbbképzés Településgazdálkodási Akadémia megnevezés alatt kifejezetten közepes- és kistelepülések részére tervez programot indítani. A hallgatók toborzásában egyrészt a Magyar Faluszövetség lehet a partner, továbbá partner lehet a Települési Önkormányzatok Szövetsége, mely a Kisvárosi Program partnere, vagy a Magyar Marketing Szövetség.

Határidő: 2021. augusztus 1.

5.6.  Nemzetközi kapcsolatok

Tekintettel a Tudásközpont széles és Magyarországon egyedülállóan újszerű portfóliójára lehetőség adódik a világ kiemelkedő tudományszervezési és a geostratégiában elismert tudósainak a meghívására, ahol az előadások online elérhetősége és promóciója növelheti az Egyetem belföldi és nemzetközi tudományos presztízsét. Néhány példa a potenciális előadók köréből:

   Parag Khanna (a Geokonnektivitás c. könyv szerzője, az új geostratégia szakértője)
   Simon Anholt (az országmarketing szakértője, a Good Country Index alapítója)
   Mandeep Rai (az Értékek iránytűje c. könyv szerzője, geostratégia)
   Dimitry Kaminskiy (a Deep Knowledge Group vezetője)
   Leonie Nagarajan (az egyetemi együttműködéseket szervező ASEF: Asia – Europe Foundation vezetője)
   Joao Feire (a városmárkázás nemzetközi szakértője)
   Mihalis Kavaratzis (a településmarketing nemzetközi szakértője).

Határidő: 2021. december 20.


5. Egyetemi integráció

A Tudásközpont 3 viszonylatban tervezi erősíteni az NJE szakmai közösségébe való beilleszkedés:

5.1.  NJE publikációk (Gradus és Polgári Szemle)

A Tudásközpont munkatársaitól elvárt, hogy 2021 során az NJE égisze alatt fejenként legkevesebb kettő (2) publikációt jelentessenek meg, vagy kéziratot adjanak le. (Ez a 2021. február 1-i HR helyzet szerint értelemszerűen 12 tanulmányt jelent.) Ajánlott, hogy a kettő közül legalább az egyik az MNB által támogatott, papír alapon is megjelenő Polgári Szemlében jelenjen meg akár magyar, akár angol nyelven; illetve angol nyelven az NJE online szakfolyóiratában, a Gradus-ban. Ehhez a Gradus- ban egy Geostrategy and Urban Marketing Section indít a Tudásközpont Tózsa István szerkesztői hozzájárulásával. Ajánlott továbbá, hogy amennyiben lehetséges, ezekbe a publikációkba az NJE oktatóit és kutatóit is bevonja a Tudásközpont. Ehhez az 5.3. pontban megjelölt feladat fog iránymutatót jelenteni.

Határidő: 2021. december 20.

5.2.  NJE Erasmus kapcsolatfeltárás

Az NJE Erasmus kapcsolatai eddig értelemszerűen elsősorban műszaki iskolákra orientálódnak, 23 európai országban 42 egyetemre, melyek között egyértelmű a német dominancia 11 kapcsolattal. Most, hogy a Tudásközpont egy „geo” társadalomtudományi szakterületet is megjelenít az NJE portfóliójában, ez lehetőséget nyújt arra, hogy az NJE Erasmus kapcsolatokat tengerentúli iskolákra, illetve olyan országokban működő egyetemekre is kiterjessze, amelyek Magyarország szempontjából geostratégiai jelentőséggel bírnak. Elsősorban az USA és Izrael, Oroszország és Kína (jelesül a most budapesti campust építő Fudan Egyetem, illetve Dél-Amerikában Peru és Ecuador merülne fel, mint lehetőség.) Ezzel a Tudásközpont kapcsolatfelvételi információval és tartalommal járulna hozzá az NJE külkapcsolatainak szélesítéséhez.

Határidő: 2021. december 20.

5.3.  NJE kutatási integráció

Amennyiben a Tudásközpont 2021 folyamán olyan helyzetbe kerül, hogy olyan, a felépítésén túli forrásokat tud feltárni, amelyeken megbízási költségkeret adódik, az integráció jegyében kívánatos, hogy NJE fő- vagy részfoglalkozású oktatókat, kutatókat vonjon be. Ehhez a Tudásközpont a Rektori Hivatal segítségével összeállít egy portfóliót, hogy marketing, szociológia, néprajz, településtan, politológia, statisztika, geográfia és más társadalomtudományok területén milyen NJE-s oktatók és kutatók rendelkeznek kompetenciával. Ez a „kompetencia portfólió” 2021. közepéig eljut a Tudásközpont munkatársaihoz, akik ennek ismeretében tudják az NJE rész- vagy főfoglalkozású munkatársait bevonni az 5.1. pontban említett publikációs tevékenységbe, illetve az esetlegesen megszerzett extra (jelen munkatervben még nem nevesített, konkrét) kutatási projektekbe, valamint az NJE-n szervezett konferenciáiba.

Határidő: 2021. augusztus 1.