2022-12-21 15:29

A Neumann János Egyetemért Alapítvány

a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37 § (4) bekezdése alapján 

pályázatot hirdet 

a Neumann János Egyetem Rektori munkakörének betöltésére

A Neumann János Egyetem az ország egyik legdinamikusabban bővülő alkalmazott tudományok egyeteme, amely három karral (Gazdaságtudományi Kar, GAMF Műszaki és Informatikai Kar, Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar) és hét Tudásközponttal rendelkezik, valamint budapesti Campusán az MNB Tudásközpont keretein belül is folytat oktatást. Az Egyetem legfontosabb feladata, hogy a helyi társadalmi élet, az értelmiségképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsa a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, sport és kulturális szolgáltatási hátteret a régió és azon keresztül az egész ország versenyképességéhez. 

 

Az egyetem célkitűzése, hogy 10 éven belül:

 • a világ TOP 100 legjobb, új, kisméretű (5.000 fő hallgatói létszám alatti), műszaki technológiai és tudományos fúziós egyeteme közé bekerüljön és ezáltal Magyarország legversenyképesebb egyeteme legyen,
 • a térség oktatási, kulturális és kreatív ipari központja legyen a teljesen felépülő és megújuló CAMPUS révén,
 • világszínvonalú, fenntarthatósági műhelyt hozzon létre az egyetem budapesti központja révén (új közgazdaságtan és fenntarthatósági központok).

 

A betöltendő megbízás megnevezése: Rektor

 

A megbízás időtartama: Vezetői megbízás határozott időre, 2023. augusztus 1. napjától 2027. július 31. napjáig szól.

 

Foglalkoztatás jellege: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony 208 § (1) bekezdés, teljes munkaidőben, vezető állású munkavállalóként.

 

A munkavégzés helye: Neumann János Egyetem, Bács-Kiskun megye, székhelye 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. és telephelyei (kiemelten Rektori Kabinet: 6000 Kecskemét, Izsáki út 5., 1117 Budapest, Infopark sétány 1., 1078 Budapest, István utca 2.).

 

A betöltendő vezetői megbízással járó feladatok:

A hatályos jogszabályok, az intézmény alapító okirata és szervezeti és működési szabályzata alapján a Neumann János Egyetem akadémiai területeinek irányításával összefüggő feladatok ellátása, amelyek:

 • a Neumann János Egyetem akadémiai területeinek a vezetése, az egyetemen folyó képzési és kutatási alaptevékenységek megfelelő működtetése, különös tekintettel az oktatási, kutatási és innovációs feladatokra;
 • az alaptevékenységgel összefüggő stratégiai célok és alapvetések meghatározása, a stratégia alkotás irányítása
 • A rektori területhez tartozó szervezeti egységek irányítása;
 • az intézményi teljesítményindikátorokkal kapcsolatos szakmai tevékenység vezetése, az indikátorok monitorozásával és az adatszolgáltatások teljesítésével kapcsolatos tevékenység felügyelete;
 • az Egyetem vállalati együttműködéseinek fejlesztése, a velük való K+F+I tevékenység koordinálása;
 • az intézmény hazai és nemzetközi oktatási, kutatási együttműködéseinek koordinálása, valamint más felsőoktatási intézményekkel, a felsőoktatás országos szervezeteivel és testületeivel való szakmai együttműködés;
 • az intézmény külső fórumokon, nemzetközi kapcsolatokban való képviselete;
 • a Neumann János Egyetem képviselete a Magyar Rektori Konferencián, részvétel annak munkájában és aktív hozzájárulás az ott történő információcseréhez;
 • a Neumann János Egyetem első számú vezetőjeként, az intézmény működésére, fejlesztésére és korszerűsítésére vonatkozó koncepciók kialakítása, az ezekre irányuló munka szervezése és összefogása, továbbá az akadémiai szervezetfejlesztési folyamatok és a döntési, felelősségi körök kialakítása, valamint az intézményi célok meghatározása a gazdasági igazgatóval, a HR és szervezetfejlesztési igazgatóval és az üzemeltetési központ vezetőjével közösen;
 • felelősség vállalása azért, hogy az intézmény képzési programja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban álljon;
 • a Kulturális és Innovációs Minisztériummal való együttműködés az ágazatirányítói szabályozások kidolgozásában, azok végrehajtásában és egyéb a KIM felől érkező feladatok és adatszolgáltatások koordinációjában;
 • együttműködés a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsággal az intézményi és szakindítási akkreditációs eljárásokban, működési engedély megszerzésében és fenntartásában, valamint az egyetemi tanári pályázatok folyamatainak menedzselésében;
 • az intézmény működési engedélyének módosításával, képzések indításával, képzések alapításával, a doktori iskola és az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács (EDHT) működtetésével és felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátása;
 • a felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges jogszabályban meghatározott feladatok véghezvitele;
 • az egyetemen létrejött tudásközpontok működésének felügyelete;
 • a hatáskörébe tartozó ügyek tekintetében kapcsolattartás az érdekképviseleti szervezetekkel, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzattal;
 • a Neumann János Egyetem hallgatói szolgáltatási feladatainak az irányítása;
 • az oktatási-kutatási és más szervezeti egységek munkájának összehangolása;
 • a támogató területek feladataiban szoros együttműködés a felsőoktatási intézmény működtetését ellátó funkcionális vezetőkkel (pénzügyi igazgató, HR és szervezetfejlesztési igazgató, üzemeltetési központ vezető) a hatékony szervezeti és működési rend kialakítása és az intézmény gazdaságos működtetése érdekében;
 • együttműködés az egyetem fenntartójával, a Neumann János Egyetemért Alapítvánnyal és annak kuratóriumával, különösen a hosszútávú stratégia megalkotásában, a stratégiai célok megvalósításában, a kuratóriumi határozatok végrehajtásában, az Egyetem költségvetésének meghatározásában, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóval kapcsolatban, az Egyetem közhasznúsági beszámolója tekintetében, vagyongazdálkodási tervével kapcsolatban, valamint a fenntartó által kiírt vezetői pozíciók esetén, és minden olyan további ügyben, ami az egyetem SZMSZ-ében vagy Alapító Okiratában a fenntartó hatáskörébe tartozik, illetve amely ügyek fajsúlyosak és a kuratórium számára fontos információt jelentenek;
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 37. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti magasabb vezetők (rektorhelyettesek, dékánok) feletti munkáltatói jogok gyakorlása. A delegált munkáltatói jogok gyakorlásának felügyelete a karok, a tudásközpontok és az egyéb akadémiai szervezeti egységek tekintetében, valamint a szakmai sztenderdek megvalósulásának biztosítása a HR és szervezetfejlesztési igazgatóval együttműködve;
 • Aktív szerepvállalás a Neumann János Egyetem irányítását ellátó menedzsment fórumon, az Irányító Testületben, amelynek tagja még a Neumann János Egyetemért Alapítvány delegáltja, a gazdasági igazgató, a HR és szervezetfejlesztési igazgató és az üzemeltetési vezető, valamint elnökölése a rektori vezetői fórumnak (rektori értekezletnek).

Pályázati feltételek:

 • mesterfokozat vagy az Nftv. 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi szintű végzettség és szakképzettség;
 • a rektori megbízáshoz egyetemi tanári (Nftv. 28. § (5) bek.)/főiskolai tanári/egyetemi docensi (Nftv. 28. § (3) bek.)/tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori (Nftv. 33. § (3) bek.) munkakörben történő alkalmazási feltételeknek való megfelelés szükséges;
 • felsőoktatási intézményben szerzett vezetési, szervezési ismeretek és legalább 3 éves vezetői gyakorlat;
 • legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga megléte és tárgyalási szintű angol nyelvtudás;
 • büntetlen előélet, továbbá ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

 

Foglalkoztatás a nyertes pályázó vonatkoztatásában:

 • a nyertes pályázóval a Neumann János Egyetem a Mt. alapján munkaviszonyt létesít, a pályázati feltételeknek megfelelően;
 • a nyertes pályázó az Nftv. 37. § (1) bekezdése alapján magasabb vezetői megbízással kerül alkalmazásra és az Mt. 208. § alapján vezető jogállású munkavállalónak minősül;
 • a munkáltatói jogokat a rektor vonatkozásban a fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke gyakorolja.

 

A munkakör betöltőjétől elvárt kompetenciák:

 • üzleti szemléletű gondolkodásmód;
 • kutatás-fejlesztésben való jártasság;
 • innováció menedzsmentben szerzett tapasztalat;
 • felelősségteljes, önálló munkavégzés;
 • érett vezetői szemlélet;
 • képesség a feladatok delegálására és a dolgozók motiválására;
 • kiváló kommunikációs, kimagasló tárgyalási-, és kapcsolatteremtő készség;
 • rugalmasság, kiváló szervező- és problémamegoldó képesség, magasszíntű folyamatfejlesztési képesség;
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság;
 • eredményes, lojális szakmai életút;
 • kiemelkedő együttműködési és felek közötti együttműködést teremtő képesség;
 • határozott, lendületes fellépés;
 • digitális jártasság;
 • interdiszciplináris szemlélet;
 • utazási hajlandóság országon belül, időnként külföldre is.

 

A megbízás betöltéséhez előnyt jelent:

 • vállalati, cégvezetői vagy magasabb vezetői pozícióban történt munkavégzés;
 • nemzetközi tapasztalat;
 • oktatási tapasztalat;
 • akkreditációban, szak fejlesztésben szerzett tapasztalat;
 • hallgatói versenyek, tehetséggondozás területén szerzett jártasság;
 • minőségbiztosítás területén szerzett tapasztalat;
 • szakmai szervezetekben levő tagság.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei és mellékletei:

 • a pályázó aláírt, részletes szakmai önéletrajza, amelyben bemutatja:
  • tudományos fokozatának megjelölését,
  • hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben végzett munkáját, a nemzetközi szakmai életben való részvételének rövid felsorolását,
  • szakmai, illetőleg oktatási, tudományos kutatási munkájának, illetve eddigi vezetői tevékenységének, szakmai eredményeinek felsorolását;
 • szakmai motivációs levél (legfeljebb 5 oldal terjedelemben), amelyben a pályázó bemutatja a Neumann János Egyetem vezetésével, valamint a hosszútávú startégiával és innovációval kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit;
 • végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatai;
 • nyelvvizsgabizonyítvány(ok) másolata(i);
 • a pályázó kifejezett hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és a Neumann János Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint az erre jogosult bizottságok és testületek, illetve azok tagjai megismerhetik és megtekinthetik.

A megbízás betöltésének kezdő időpontja:

A megbízás legkorábban 2023. augusztus 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat elektronikusan, a maraz.vince@uni-neumann.hu e-mail címre, 2023. március 3. napjáig kell benyújtani.

 

A pályázattal kapcsolatosan információt nyújt:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt, az esetleges kérdésekre válaszokat Maráz Vince pénzügyi igazgató nyújt a maraz.vince@uni-neumann.hu e-mail címen.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot és mellékleteit e-mailben, PDF formátumban, AVDH hitelesítéssel ellátva szükséges benyújtani.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • a beérkezett pályázatokat formai és tartalmi szempontból az egyetem HR és jogi szakterülete megvizsgálja, szükség esetén hiánypótlást kér, majd az érvényes pályázatokat továbbítja a Rektori Pályázati Értékelő Bizottság részére legkésőbb 2023. március 17. napjáig;
 • a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtó rektorjelölteket a Rektori Pályázati Értékelő Bizottság személyesen meghallgatja. A Rektori Pályázati Értékelő Bizottság munkáját a pénzügyi igazgató vezeti. A bizottságba három tagot a fenntartó Kuratóriuma, két tagot pedig az Egyetem Szenátusa delegál. A személyes meghallgatás tervezett időpontja: 2023. március 20. és 2023. március 31. között;
 • ezt követően az érvényes pályázatot benyújtó rektorjelöltek röviden bemutathatják szakmai programjukat és megválaszolják a nekik címzett kérdéseket a tervezetten 2023. április 3. és 2023. április 14. között tartandó Összmunkatársi Fórumon;
 • az Nftv. 12. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint, valamint a 37. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a rektori megbízásra benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja többségének szavazatával javaslatot tesz a Szenátus rektorjelöltjének a személyéről tervezetten 2023. április 17. és április 28. között. A szenátus a fenntartó kuratóriuma elé terjeszti kiválasztott rektorjelöltjének a pályázatát;
 • a Neumann János Egyetemért Alapítvány Kuratóriuma tagjai többségének szavazatával dönt a rektorjelölt megbízásáról és kezdeményezi a köztársasági elnök felé a megbízás létesítését tervezetten 2023. május 26. napjáig;
 • A rektort a köztársasági elnök bízza meg.

 

 

 

 

                                                                                                        Csizmadia Norbert sk.

                                                                                                          kuratórium elnöke

                                                                                       Neumann János Egyetemért Alapítvány